Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 10 năm 2022, 20:08:13
Vì độc lập, tự do, thống nhất, cháy lên khát vọng Việt Nam hùng cường
Trên hành tinh, nhìn mấy ngàn năm qua, hiếm có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam, dù chỉ trong gần 950 năm xây dựng và phát triển, đã có tới ba bản Tuyên ngôn Độc lập.
Sự hùng cường của đất nước là sức mạnh, uy tín của dân tộc, là động lực toàn vẹn nâng tầm một nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất  

Nhìn xa hơn, chỉ trong 2021 năm sau Công nguyên, dân tộc ta bước qua 11 cuộc đại chiến tranh vệ quốc, đánh bại đủ loại giặc ngoại xâm hung bạo nhất của mọi thời đại đến từ phương Bắc, phương Đông tới phương Tây để giành và giữ nền độc lập, và để làm nên Tổ quốc thống nhất ngày nay. Để giữ vững nền độc lập dân tộc và thống nhất của Tổ quốc, đất nước phải đối mặt và trải qua tối thiểu gần 1.500 năm chiến tranh binh lửa chống ngoại xâm và để dẹp yên loạn lạc, bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Nghĩa là cứ bốn năm chiến tranh chỉ có một năm hòa bình. Trong suốt hơn 2020 năm qua, đất nước chỉ còn hơn 500 năm xây dựng đất nước hòa bình. Ngay trong 46 năm qua, kể từ sau Đại thắng mùa Xuân, ngày 30/4/1975, để gìn giữ nền độc lập và thống nhất, chúng ta cũng phải đi qua hơn 10 năm máu lửa để đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược từ phía Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc.

Không kẻ ngoại bang nào, cho dù thâm độc và tàn bạo tới đâu, làm người Việt Nam run sợ. Vì, khát vọng độc lập, tự do là bản chất, truyền đời bất khuất chảy trong huyết quản mỗi con Lạc cháu Hồng và toàn thể đồng bào Việt Nam cùng chung một Mẹ. Không bao giờ, không ai có thể tính được cái giá của độc lập, của thống nhất, của nền hòa bình của dân tộc Việt Nam! Vì, nó vô giá, thiêng liêng, được rửa bằng máu người Việt Nam tôn phụng hòa bình và danh dự nền độc lập của Việt Nam bất khả xâm phạm, quyết đi tới hùng cường!

Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất và hùng cường!

Đó là khát vọng, là bản lĩnh, khí phách dân tộc Việt Nam truyền đời mấy ngàn năm qua.

*

*       *

Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với vị thế là Đại hội bản lề của nửa đầu thế kỷ XXI, năm 2021, Đại hội XIII của Đảng đã xác quyết những trọng sự phát triển Việt Nam độc lập và hùng cường trong tầm nhìn 2045.

Đó không chỉ là tư duy và tầm nhìn chiến lược về thời và thế của Đảng, mà còn là niềm tin, bản lĩnh và hành động chiến lược của dân tộc,  nhằm định vị chiến lược Việt Nam trên bản đồ thế giới! Đó không chỉ là sự hội tụ của Quốc khí, Quốc sỉ, mà còn khẳng định và tiếp tỏa sáng danh hiệu Quốc thể, sức mạnh của nền Quốc chính Việt Nam trên cõi hoàn cầu!

Thời cơ phát triển đã trở thành lực lượng phát triển đất nước mà Việt Nam cần phải quyết và nắm lấy. Hoặc là hôm nay hoặc là khó có thể bao giờ, như 76 năm trước với Cách mạng Tháng Tám năm 1945 làm nên nước Việt Nam độc lập và 46 năm trước bằng Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 làm nên nước Việt Nam thống nhất, hòa bình.

Và cao hơn hết, không chỉ khẳng định khí phách Việt Nam độc lập và hùng cường, mà sâu hơn hết là vì và cho danh dự Người Việt Nam tự do, nhân ái, chan hòa trong cộng đồng nhân loại thế giới, tỏa sáng ngay từ bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên: “Nam quốc sơn hà”.

Đất nước không có độc lập, thống nhất thì Nhân dân không có tự do, đồng bào càng không có hạnh phúc! “Sông phía Bắc, biển phía Đông/ Nếu không Dân cũng là không có gì”! Tất cả vì và cho hạnh phúc của Nhân dân! Nếu Nhân dân không được hưởng tự do và hạnh phúc, thì độc lập, thống nhất cũng không có ý nghĩa gì. Đó là mạch nguồn, là động lực và đích tới của khát vọng hùng cường! Đó là ý chí, là khát vọng và hành động Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất và hùng cường!

Hơn bất cứ khi nào, hiện nay, quyền lợi đất nước tối cao trở thành mệnh lệnh thiêng liêng vô giá của dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, vùng trời của đất nước là thước đo quyết định sự bền vững và bất khả xâm phạm của nền độc lập, tự do Tổ quốc. Đó là khí phách bất tử của những bản tuyên ngôn: “Nam quốc sơn hà”, “Bình Ngô đại cáo” và “Tuyên ngôn Độc lập” vang vọng suốt ngàn năm. Phải giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải bảo vệ hòa bình của Tổ quốc ngay cả khi chiến tranh đang còn là nguy cơ, chưa hiện hình và sẵn sàng kết liễu mọi cuộc chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh xâm lược, dù chúng đến từ bất cứ phía nào, của bất kỳ ai và dưới bất cứ hình thức, thủ đoạn nào. Đó là nền độc lập tự do chân chính của dân tộc Việt Nam và chắc chắn đó đã và đang là khát vọng độc lập tự do của mọi quốc gia dân tộc trên khắp hoàn cầu.

Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với vị thế là Đại hội bản lề của nửa đầu thế kỷ XXI, năm 2021, Đại hội XIII của Đảng đã xác quyết những trọng sự phát triển Việt Nam độc lập và hùng cường trong tầm nhìn 2045.

Hơn bất cứ lúc nào, hiện nay, chúng ta phải trở nên hùng mạnh. Đó là một bảo đảm căn bản của nền độc lập tự do bền vững. Đất nước mất độc lập tự do, dân tộc tất sẽ rơi vào vòng nô lệ, Nhân dân sẽ bị quàng trói bởi ách vong quốc nô. Bạc nhược, yếu đuối lúc này, dân tộc nguy cơ sẽ mất quyền tự quyết, Nhân dân nguy cơ bị đẩy vào vòng nô lệ mới, sớm hay muộn mà thôi. Phải sinh tử chống “giặc nội xâm” ngay từ khi giặc ngoại xâm chưa kịp dòm ngó hay đang rình rập. Đó là tầm nhìn, là đảm lược, là hành động Việt Nam ngay từ ngàn xưa, đang hiện hình, soi rọi và cổ vũ hôm nay. Hùng cường là con đường dân tộc tự bảo vệ nền độc lập, tự do, sự thống nhất của mình chủ động, hiệu nghiệm, mạnh mẽ và bền vững nhất!

Hơn bất cứ khi nào, hiện nay, chúng ta không ngừng mở rộng và nâng cao tinh thần và sức mạnh đại đoàn kết. Địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hóa và địa - quốc phòng Việt Nam…, nhất định càng đòi phải đại đoàn kết ở tầm vóc mới. Bài học sinh tử từ trường kỳ lịch sử đã và đang chỉ dẫn và tiếp thêm sức mạnh trầm tích và quật khởi dân tộc từ đại đoàn kết, nhằm tiếp biến, thâu hóa và phát triển tinh thần và sức mạnh thời đại. Đoàn kết dân tộc tiếp tục trở nên vô địch trên nền móng đoàn kết quốc tế. Đó là hai cái cánh của con chim hòa bình Việt Nam. Đó cũng là đôi chân của dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường độc lập - tự do - hạnh phúc - và hùng mạnh. Đó chính là xu thế phát triển tự nhiên và tất yếu của thế giới ngày nay.

*

*       *

Để trở nên hùng cường, tư duy phát triển chiến lược, tầm viễn kiến quốc gia không ngừng rộng mở, nhằm tạo nên thế và lực mới của đất nước, xác lập chỗ đứng xứng đáng của quốc gia trên thế giới.  Vì thế, xây dựng kinh tế phải là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng phải là trọng trách then chốt, xây dựng và phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần xã hội vững vàng, tăng cường quốc phòng nhằm bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn đất nước phải là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đây là thước đo bản lĩnh, trọng trách lịch sử và năng lực cầm quyền của Đảng; khí phách, sức mạnh, danh dự của dân tộc; vị thế, thực lực và uy tín của đất nước.

Để trở nên hùng cường, cháy bùng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế… Đột phá chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo… Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài trong nước, trong đồng bào ta ở nước ngoài và nhân tài quốc tế.

Để trở nên hùng cường, phải đi tiên phong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gìn giữ truyền thống yêu nước, cổ vũ niềm tự hào dân tộc, xây dựng điều kiện cần và đủ thực hiện niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… Chủ động kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa không chùn bước và thật sự hiệu quả.

Để trở nên hùng cường, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả… Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để trở nên hùng cường, không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Đảng sống và trưởng thành trong lòng dân tộc đại đoàn kết. Đây là nhân tố căn bản quyết định thành bại và bảo đảm sức mạnh của chế độ ta. Việc cần kíp và lâu dài là, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công khai, minh bạch, bảo đảm trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực từ trong Đảng tới Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị một cách toàn diện, chặt chẽ, tất cả phụng sự vô điều kiện Nhân dân. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đấu tranh với tội phạm, mọi tệ nạn…, nhằm bảo đảm cao nhất an ninh quốc gia và sự an toàn xã hội.

Nền móng và môi trường độc lập, tự do, thống nhất Việt Nam được dựng nên bằng máu và mồ hôi của lớp lớp tiền nhân là căn bản, là bảo đảm vô giá dân tộc vươn tới khát vọng hùng cường! Và, sự hùng cường của đất nước không chỉ là sức mạnh, là uy tín của dân tộc, mà chính là động lực toàn vẹn nâng tầm một nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất của chúng ta kiêu hãnh trước năm châu.

Đó cũng chính là lương tâm, danh dự, là bổn phận đền ơn và xứng đáng với Tổ tiên của mỗi người Việt Nam ta, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, lưu truyền hào khí dân tộc tỏa sáng từ những bản Tuyên ngôn Độc lập của ông cha ta di duệ từ ngàn năm và quyết cháy lên trong công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, vì một Việt Nam hùng cường, vẻ vang trong hoàn cầu hôm nay và mãi mãi: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

Tiêu chí “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với tiến trình cách mạng Việt Nam
“Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là tiêu chí tích hợp những nội dung cốt lõi nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư