Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 02:57:08
Xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
Anh Ngọc - 24/12/2019 07:17
 
Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư các dự án do UBND huyện quyết định đầu tư. Khi xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư (dự án này Ban Quản lý được giao làm chủ đầu tư), Ban Quản lý căn cứ đúng định mức tỷ lệ phần trăm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017.

Tuy nhiên khi trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật - thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án thì cơ quan chuyên môn có chức năng thẩm định của huyện căn cứ Khoản 3, Mục I, Phần I Định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định 79/QĐ-BXD và chỉ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hưởng 80% chi phí quản lý dự án mà Ban Quản lý trình thẩm định (cơ quan thẩm định căn cứ Khoản 3, Mục I, Phần I Quyết định 79/QĐ-BXD: Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án được xác định theo định mức và điều chỉnh với hệ số k=0,8).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa hỏi, đơn vị có chức năng thẩm định của huyện áp dụng Khoản 3, Mục I, Phần I Định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định 79/QĐ-BXD đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có đúng hay không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014 và thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bô định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp Ban Quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND huyện, được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án áp dụng theo hệ số điều chỉnh là hệ số 1.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư