Bên mời thầu có được liên hệ nhà sản xuất để xác minh giấy phép bán hàng ủy quyền cho đơn vị khác? Bên mời thầu có được liên hệ nhà sản xuất để xác minh giấy phép bán hàng ủy quyền cho đơn vị khác?
Anh Ngọc | 19/04/2018 06:55
Trong quá trình chấm thầu bên mời thầu có thể liên hệ đơn vị phát hành giấy phép bán hàng để xác minh.
1 2 3 4 5 6 7 8 9