Căn cứ vào đâu để tính toán bảo đảm dự thầu?
Doanh nghiệp nộp bảo lãnh dự thầu theo giá dự thầu thì có đúng không?

Độc giả Vũ Ngọc Sáng - tỉnh Lai Châu đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, yêu cầu bảo lãnh dự thầu 1-3% của hồ sơ mời thầu thuốc xác định theo giá kế hoạch hay giá dự thầu? Doanh nghiệp nộp bảo lãnh dự thầu theo giá dự thầu thì có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Đấu thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể.

Đối với trường hợp của ông Sáng, hồ sơ mời thầu phải quy định về nội dung bảo đảm dự thầu, trong đó có giá trị cụ thể của bảo đảm dự thầu để nhà thầu làm căn cứ thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu.

Việc đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...