Chủ đầu tư có cần thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu?
Việc chủ đầu tư tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt (bộ phận thẩm định độc lập với tổ chuyên gia) có phù hợp hay không?

Độc giả Phạm Trung Thành (TP. Đà Nẵng) đặt câu hỏi như sau: Theo tôi tham khảo Điểm e, Khoản 1, Điều 106 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì: "Không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu".

Vậy, nếu chủ đầu tư vẫn tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt (bộ phận thẩm định độc lập với tổ chuyên gia) thì có sai so với quy định này không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm e, Khoản 1, Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nguyên tắc chung về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu.

Theo đó, việc chủ đầu tư tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt là không cần thiết.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...