Chủ tịch hay Giám đốc, ai là người đại diện hợp pháp của nhà thầu?
Theo quy định, một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Phan Thanh Tuấn (tỉnh Trà Vinh) đặt câu hỏi như sau: Trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu người ký đơn dự thầu là người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức. Tôi xin hỏi, trường hợp các công ty cổ phần tham gia dự thầu thì người đại diện theo pháp luật của các công ty cổ phần là ai? Chủ tịch hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) hay là Giám đốc công ty?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với vấn đề của ông Tuấn, người đại diện hợp pháp của nhà thầu là người mà nhà thầu đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc là người được đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền theo hướng dẫn tại mẫu số 2 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với gói thầu xây lắp) hoặc mẫu số 2 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa).

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...