Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Chủ tịch nước: Luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, gần dân, trọng dân
An Nguyên - 24/03/2021 11:10
 
Kể cả trong thời gian sức khoẻ không được tốt, Chủ tịch nước đã có phương cách phân quyền, ủy quyền để hoạt động của Chủ tịch nước không bị ngừng trệ.
.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo trước Quốc hội - (Ảnh Duy Linh).

Sáng 24/3, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước.

Báo cáo nêu rõ: Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

"Kể cụ thể ra thì Chủ tịch nước còn là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, phải kiêm nhiệm nhiều thứ, cũng có ảnh hưởng đến công tác", Chủ tịch nước nói.

Trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân

Đánh giá chung, về ưu điểm, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mặc dù nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước và đặc biệt, từ cuối năm 2018, với trọng trách Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

"Trong công tác và sinh hoạt luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại" - ông nói.

Trước Quốc hội, Chủ tịch nước nói thêm: Kể cả trong thời gian sức khoẻ không được tốt, Chủ tịch nước đã có phương cách phân quyền, ủy quyền để hoạt động của Chủ tịch nước không bị ngừng trệ. 

Ưu điểm tiếp theo được Chủ tịch đề cập là, kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Có những việc không thể nói công khai, nhưng có những thời điểm xử lý sự việc ở biển Đông, biên giới phía tây nam , với các nước lớn nhỏ, hết sức tế nhị, hết sức khôn khéo, cả hệ thống đang làm rất tốt, phối hợp rất nhịp nhàng - Chủ tịch nước chia sẻ.

Còn một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch nước đánh giá, việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ còn một số hạn chế.

Như, việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm. Chủ tịch nước quyết định ký kết các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về ODA mang tính hình thức vì không quản lý trực tiếp, ít nắm được cụ thể tình hình quản lý, sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ODA.

Nguyên nhân của hạn chế, theo Chủ tịch nước là trong lĩnh vực cải cách tư pháp, một số quy định của pháp luật hiện hành còn chưa thống nhất và đồng bộ; cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan tư pháp hiệu quả chưa cao. Cải cách tư pháp là công việc rất hệ trọng, liên quan đến thể chế chính trị, quyền con người, quyền công dân, sự ổn định và phát triển của đất nước..., cần có nhiều thời gian và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan tư pháp.

Trong việc Chủ tịch nước quyết định ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về ODA, pháp luật hiện hành chưa quy định rõ về trách nhiệm, thẩm quyền và quản lý trong quá trình triển khai, thực hiện - Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới thực sự dân chủ
Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư