Cơ quan thi hành án có ý kiến về Nghị quyết cổ đông của Ocean Group
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OGC, sàn HOSE) cho biết vừa nhận Quyết định số 35/QĐ-CCTHADA của Chi cục thi hành án dân sự Quận Ba Đình.
Cuộc họp cổ đông của Ocean Group hôm 15/8 vừa qua
Cuộc họp cổ đông của Ocean Group hôm 15/8 vừa qua

Theo đó, Chi cục thi hành án dân sự Quận Ba Đình quyết định thi hành án chủ động “cấm thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương cho đến khi có quyết định khác theo quy định của pháp luật”.

Về phía Ocean Group, công ty này cho biết, Ocean Group đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp  tạm thời tới Tòa án nhân dân quận Ba Đình.

Ngoài ra, Ocean Group cũng đang thực hiện các thủ tục yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự Quận Ba Đình làm rõ về chủ thể và nội dung thi hành án.

Trước đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2018 hôm 15/8, Ban tổ chức công bố Quyết định của Cục thi hành án dân sự Hà Nội về việc kê biên tài sản của ông Hà Văn Thắm. Số tài sản kê biên gồm gần 68,8 triệu cổ phiếu đứng tên doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (do ông Thắm là chủ doanh nghiệp) và hơn 3,3 triệu đứng tên cá nhân ông Thắm. Số cổ phần trên chiếm tỷ lệ hơn 24% vốn của Ocean Group.

Ngoài vấn đề trên, Ocean Group đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 1.393 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2017 Ocean Group đạt tổng doanh thu 1.280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 471 tỷ đồng.

Theo cơ cấu theo lĩnh vực, bất động sản mang lại 49 tỷ đồng doanh thu, hàng hóa thành phẩm đạt doanh thu 557 tỷ đồng, dịch vụ đạt doanh thu 528 tỷ đồng, các hoạt động khác 146 tỷ đồng.

Nguyên nhân lỗ chủ yếu trong năm 2017 là do Công ty phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định của chế độ kế toán khoảng 844 tỷ đồng. Nếu loại trừ ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng thì Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế ~372 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2017 là 5.356 tỷ đồng giảm 11% so với thời điểm ngày 31/12/2016, chủ yếu ở các khoản phải thu do khoản trích lập dự phòng 859 tỷ đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tổng tài sản của Công ty.

Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2017 giảm 390 tỷ đồng so với 31/12/2016 chủ yếu do dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 673 tỷ đồng, và số dự tiền và tương đương tiền tăng 213 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tại ngày 31/12/2017 cũng giảm 283 tỷ đồng so với tại ngày 31/12/2016 chủ yếu do khoản trích lập dự phòng phải thu dài hạn tăng 164 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...