Để tham dự thầu nhà thầu cần đáp ứng các quy định ra sao?
Việc đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu được quy định ra sao trong Luật Đấu thầu?

Độc giả Lê Văn Quang - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật Lâm sinh là đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sinh. Tôi muốn hỏi, nếu được Viện Nghiên cứu Lâm sinh ủy quyền tham gia dự thầu gói thầu A thì hồ sơ thầu có thể bao gồm cả hồ sơ của Trung tâm và Viện Nghiên cứu Lâm sinh phải không (con người, năng lực kinh nghiệm,...)? Để bảo đảm việc dự thầu là hợp lệ thì Trung tâm cần chuẩn bị những gì? Nếu trúng thầu thì việc triển khai thực hiện gói thầu sẽ do Trung tâm hay do đơn vị cấp trên là Viện Nghiên cứu Lâm sinh?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Để tham dự thầu thì nhà thầu cần chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu là thành phần của hồ sơ dự thầu theo quy định tại chỉ dẫn nhà thầu. Việc đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu thực hiện theo Điều 5 Luật Đấu thầu quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...