Xử lý thế nào nếu nhà thầu không cung cấp tài liệu gốc?
Trường hợp nhà thầu không cung cấp được bản gốc hoặc các tài liệu khác để chứng minh tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì không đủ cơ sở để đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo phản ánh của ông Thái Hồ Phương (TP. HCM), trong quá trình chấm thầu, tổ tư vấn phát hiện văn bản xác nhận công trình hoàn thành có xác nhận của chủ đầu tư và một số tài liệu khác đính kèm trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu là có dấu hiệu giả mạo (đã bị chỉnh sửa…).

Bên mời thầu đã gửi văn bản yêu cầu nhà thầu đưa bản chính của văn bản xác nhận này và các tài liệu đến để đối chiếu làm rõ, nhưng hết hạn nhà thầu vẫn không có văn bản trả lời và không cung cấp bản chính.

Đồng thời, bên mời thầu cũng gửi văn bản cho chủ đầu tư xác nhận trong văn bản của nhà thầu đó, trả lời có hay không có phát hành văn bản này cho nhà thầu, tuy nhiên chủ đầu tư đó không có văn bản phản hồi.

Theo quy định, nếu nhà thầu không bổ sung tài liệu làm rõ thì bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu ban đầu của nhà thầu đã nộp và cũng không có hướng dẫn kèm chế tài trong trường hợp nhà thầu không cung cấp bản gốc đối chiếu. Vấn đề này sẽ không xử lý tình huống gian lận của nhà thầu.

Ông Phương đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết tình huống nêu trên.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 12 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của bên mời thầu.

Đối với trường hợp nêu trong thư hỏi của ông Phương, nếu bên mời thầu nghi ngờ tính xác thực của các tài liệu trong hồ sơ dự thầu thì có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu bản gốc để so sánh, xác minh theo hướng dẫn nêu trên.

Trường hợp nhà thầu không cung cấp được tài liệu bản gốc hoặc các tài liệu khác để chứng minh tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì trong trường hợp này không đủ cơ sở để đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...