Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 08:35:47
Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của PVS
Duy Bắc - 02/12/2022 07:35
 
Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS - sàn HNX) giảm 45,4% giá trị, nhóm Dragon Capital liền mua vào để tăng sở hữu.

Cụ thể, ngày 24/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua vào 1,4 triệu cổ phiếu PVS để nâng sở hữu từ 4,93% lên 5,23% vốn điều lệ. Như vậy, sau giao dịch, Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Trong đó, quỹ CTBC Vietnam Equity Fund mua vào 1 triệu cổ phiếu PVS; Norges Bank mua vào 300.000 cổ phiếu PVS; và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 100.000 cổ phiếu PVS.

Từ ngày 9/3 đến ngày 1/12, cổ phiếu PVS giảm 45,4% từ 38.120 đồng về 20.800 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.502,42 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 193,01 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,1% lên 5,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 1,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,73 tỷ đồng về 201,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 166,2%, tương ứng tăng thêm 84,75 tỷ đồng lên 135,73 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 23,4%, tương ứng tăng thêm 3,73 tỷ đồng lên 19,67 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 19,3%, tương ứng giảm 38,26 tỷ đồng về 160,19 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,6%, tương ứng giảm 22,4 tỷ đồng về 187,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ 6,12 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 22,06 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty thoát lỗ chủ yếu nhờ doanh thu tài chính và lãi công ty liên doanh, liên kết.

Được biết, trước đó hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng liên tục âm. Cụ thể, năm 2020 ghi nhận âm 280,8 tỷ đồng và năm 2021 ghi nhận âm 120,6 tỷ đồng. Công ty chỉ thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính và lãi công ty liên doanh, liên kết.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 11.081,92 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 453,63 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.000 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 488 tỷ đồng, giảm 28%. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Công ty hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tăng 1,3% so với đầu năm lên 25.176,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 9.997,3 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.800,5 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.547,4 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.936,9 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 18,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.573,3 tỷ đồng lên 9.997,3 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/12, cổ phiếu PVS giảm 400 đồng về 20.800 đồng/cổ phiếu.

Sắp giải thể liên doanh vốn ngàn tỷ của PVS
Sự lao dốc của giá dầu ảnh hưởng đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của các nhà thầu và tác động mạnh đến hoạt động của liên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư