Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Dự án vành đai 3 TP.HCM đã có cơ chế đặc biệt về vốn
Nguyễn Lê - 16/06/2022 10:11
 
Quốc hội cho phép điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 số tiền 17.146 tỷ đồng để thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TP. HCM.
.
Quốc hội bấm nút quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án quan trọng quốc gia trong sáng 16/6.

Quốc hội cho phép điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 17.146 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ Giao thông vận tải giao về các địa phương để thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Sáng 16/6, Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án này đã được Quốc hội thông qua.

Theo đó, Quốc hội đồng ý đầu tư khoảng 76,34 km, chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận hành.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của Dự án khoảng 642,7 ha, trong đó: đất trồng lúa khoảng 70,24 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 103,52 ha, đất rừng sản xuất khoảng 16,82 ha, đất dân cư khoảng 64,1 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 229,62 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 11,2 ha và đất khác khoảng 147,2 ha.

Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch, trừ đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn đã đầu tư.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 75.378 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 61.056 tỷ đồng, bao gồm 31.380 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách trung ương; 29.676 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong đó TPHCM là 19.449 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai là 1.567 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương là 7.808 tỷ đồng và tỉnh Long An là 852 tỷ đồng.

Nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 là 14.322 tỷ đồng, bao gồm 7.361 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách trung ương; 6.961 tỷ đồng  nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong đó TPHCM là 4.562 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai là 367 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương là 1.832 tỷ đồng và tỉnh Long An là 200 tỷ đồng.

Về tiến độ, nghị quyết yêu cầu chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Tương tự dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Quốc hội cũng cho dự án này một số cơ chế, chính sách đặc biệt, trong đó có điều chỉnh kế hoạch đầu tư công như đã nói trên.

Quốc hội còn cho phép tăng tổng mức vốn trung hạn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương.

Nghị quyết nêu rõ UBND TP. HCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn Dự án.

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trong 2 năm kể từ khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua, cho phép người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật; các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong 2 năm kể từ khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua, cho phép trong giai đoạn triển khai Dự án, nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án; việc khai thác khoáng sản quy định tại khoản này được thực hiện đến khi hoàn thành Dự án. Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường; chịu sự quản lý, giám sát đối với việc khai thác, sử dụng khoáng sản; nộp thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội trong việc triển khai tổ chức thực hiện, quản lý  và khai thác, vận hành Dự án theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Chính phủ còn phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết này, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch và hiệu quả, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí; hằng năm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình thực hiện Dự án; thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án.

Quốc hội quyết 85.813 tỷ đồng và cơ chế đặc biệt cho dự án Vành đai 4 Hà Nội
Với 474/475 đại biểu tán thành, sáng 16/6 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư