Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC) là cơ quan liên bang độc lập được lập bởi Quốc hội (Mỹ) năm 1974 nhằm điều tiết thị trường hàng hóa kỳ hạn. Các doanh nhân tham gia thị trường hàng hóa được yêu cầu đăng ký với CFTC.

CFTC có quyền thiết lập các yêu cầu về biên độ, điều tiết các hợp đồng hàng hóa quyền chọn (option), giám sát kinh doanh hợp đồng kỳ hạn ủy thác hoa hồng đã đăng ký.