Lập hồ sơ dự thầu ra sao cho đúng quy định?
Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Vũ Văn Hiệp - Tỉnh Vĩnh Phúc đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có các bảng biểu thì có phải yêu cầu đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên đóng dấu vào từng bảng biểu theo hướng dẫn tại Mục 19.3 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không?

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã có các bảng biểu và không có đại diện của nhà thầu ký tên đóng dấu vào từng bảng biểu có bị loại không hay là được làm rõ hồ sơ dự thầu?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 19.3 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì bản gốc của Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, Hồ sơ đề xuất về tài chính phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ hồ sơ dự thầu, bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có).

Theo đó, đối với trường hợp của ông Hiệp, khi lập các biểu mẫu dự thầu phải tuân thủ theo hướng dẫn nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...