Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Lịch trả cổ tức, đại hội thường niên của doanh nghiệp niêm yết
- 23/05/2013 16:37
 
Lịch trả cổ tức và thông báo họp đại hội đồng cổ đông của một số doanh nghiệp niêm yết.
TIN LIÊN QUAN

* CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/06/2013;

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Rạp Hồng Hà, 51 đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2012 và định hướng năm 2013;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Xây dựng định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2015;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2012;

+ Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013;

+ Thông qua chương trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2013-2018;

+ Thông qua việc đổi tên viết tắt công ty, chuyển trụ sở Văn phòng, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép ĐKKD (thành lập Trung tâm thi công xây lắp làm tiền đề thành lập Công ty thuộc PVCR về thi công và xây dựng);

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

niên năm 2013;

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/06/2013;

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Rạp Hồng Hà, 51 đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2012 và định hướng năm 2013;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Xây dựng định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2015;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2012;

+ Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013;

+ Thông qua chương trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2013-2018;

+ Thông qua việc đổi tên viết tắt công ty, chuyển trụ sở Văn phòng, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép ĐKKD (thành lập Trung tâm thi công xây lắp làm tiền đề thành lập Công ty thuộc PVCR về thi công và xây dựng);

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

* CTCP cao su Sao Vàng (SRC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền và bằng cổ phiếu

1. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/06/2013. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.

2. Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 125 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền cho cổ đông.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu, được chia cổ tức 12 cổ phiếu. 0,5 cổ phiếu lẻ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và thanh toán bằng tiền cho cổ đông là: 0,5 * 10.000 = 5.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/06/2013. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.

* CTCP Đầu tư Vietnamnet (VNN- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết);

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/6/2013;

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến P206 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội, đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2012; đề xuất chi trả thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

+ Các vấn đề quan trọng khác.

* CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian, địa điểm thực hiện và nội dung họp sẽ thông báo sau.

* Công ty cổ phần Nhà Việt Nam (NVN- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : dự kiến tổ chức vào ngày 27/06/2013

- Địa điểm thực hiện : Dự án The Boat Residences, đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung :

+ Báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh và đầu tư năm 2012.

+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

+ Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên.

* CTCP Bia Hà Nội - hải Dương (HAD- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012;

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);

- Thời gian thực hiện: 13/06/2013;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, địa chỉ: Phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 13/06/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

* CTCP Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 20/06/2013 đến 30/06/2013;

- Nội dung họp:;

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Một số vấn đề khác.

* CTCP Cao su Tây Ninh (TRC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012;

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng);

- Thời gian thực hiện : 05/06/2013;

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán CTCP Cao su Tây Ninh (quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật kể từ ngày 05/06/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

* CTCP Than Cọc Sáu – Vinacomin (TC6- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin vào các ngày làm việc từ ngày 18/06/2013. Cổ đông xuất trình chứng minh thư nhân dân và giấy ủy quyền (nếu có) khi đến nhận cổ tức.

* CTCP Xây dựng số 12 (V12- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng số 12 vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ hai đến Thứ sáu từ ngày 28/06/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông.

* CTCP Bến Xe Miền Tây (WCS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) kể từ ngày 10/06/2013 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư