Miễn văn bản công bố thông tin cho doanh nghiệp
 Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ sử dụng hệ thống công bố thông tin của HNX.

Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế công bố thông tin tại HNX. Theo đó, các tổ chức được phép miễn gửi văn bản công bố thông tin, nếu sử dụng hệ thống công bố thông tin của HNX.

Các tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn, công ty chứng khoán thành viên phải đăng ký và sử dụng Hệ thống quản lý thông tin công ty của HNX.

Các tổ chức này được miễn gửi văn bản công bố thông tin, ngoại trừ báo cáo tài chính năm có kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên có soát xét.

Trường hợp chưa thực hiện đăng ký sử dụng hệ thống để thực hiện công bố thông tin, phải tiến hành đăng ký trước ngày 1/1/2014.

H.B

Bình luận của bạn về bài viết...