Đặt mua báo in| Ngày 15 tháng 04 năm 2021, 16:15:54
Ngân hàng
Ẩn số ghế nóng ngân hàng mùa đại hội
Ghế nóng ngân hàng luôn nóng trong mùa họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đặc biệt với những ngân hàng chưa tìm được tiếng nói chung giữa các nhóm cổ đông.