Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 17:31:24
Phú Yên hướng đến mục tiêu 320 sinh viên/1 vạn dân
Hà Minh - 03/06/2016 21:33
 
Đó là một trong những mục tiêu trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng.

5 năm qua, số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực xã hội tỉnh Phú Yên có những chuyển biến tích cực, nhất là ở một số ngành, lĩnh vực quan trọng. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình giáo dục, đào tạo, dạy nghề đạt được một số kết quả quan trọng. Giáo dục đại học, cao đẳng có bước phát triển về quy mô và chất lượng đào tạo. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 210 sinh viên/van dân.

.
.

Toàn tỉnh hiện có trên 15.500 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Tỷ lệ giáo viên các cấp họa đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn gần 99,50%.

Mạng lưới cơ sở dạy nghề, công tác đào tạo nghề được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 55%.

Cơ cấu lao động của tỉnh có sự chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp, xây dựng tăng, chiếm gần 30%...

Tuy nhiên, nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là trên một số ngành, lĩnh vực quan trọng. Cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập. Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề còn ít. Ngành nghề đào tạo chưa thật sự gắn kết với nhu cầu thị trường lao động…

Một số chính sách, đề án phát triển nguồn nhân lực chậm được triển khai xây dựng. Các chính sách đào tạo, thu hút, đã ngộ tuy được quan tâm thực hiện nhưng kết quả còn hạn chế, bất cập; một số ít đối tượng được thu hút, bố trí công tác trái ngành đào tạo…

Nguyên nhân là do công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa được quản lý chặt chẽ. Chất lượng đào tạo còn một số hạn chế. Chính sách đào tạo sau đại học, thu hút, đãi ngộ trí thức chưa thật sự hấp dẫn.

Nguồn ngân sách đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế. Dự báo nhu cầu lao động và định hướng ngành, lĩnh vực đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chưa theo sát thực tế…

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, để khắc phục những hạn chế trên, Tỉnh ủy Phú Yên ban hành chương trình hành động nhằm phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đảm bảo số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp; từng bước hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Phấn đấu giai đoạn 2016-2020 đạt 70% tỷ lệ lao động qua đào tạo, đạt 320 sinh viên/vạn dân, 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học theo quy định; 100 cán bộ xã đạt chuẩn theo quy định, trong đó 100% cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị Trung cấp trở lên.

Đào tạo sau đại học các ngành, lĩnh vực tỉnh đang cần ở trong và ngoài nước cho 100-120 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nước ngoài từ 15-20 người; bồi dưỡng ngắn hạn cho yếu tố nước ngoài cho 60-70 cán bộ, công chức, viên chức…

Đào tạo nhân lực chất lượng cao: Kinh nghiệm từ Nhật Bản
Sự phát triển mạnh mẽ và vươn lên trở thành cường quốc của Nhật Bản đã trở thành tấm gương và bài học cho nhiều nước châu Á về phương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư