Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 05 năm 2022, 17:49:19
Quảng Nam: Tồn tại trong đấu thầu, Ủy ban ra Chỉ thị chấn chỉnh
Hà Minh - 19/02/2020 09:30
 
Thời gian gần đây, qua công tác kiểm tra và kiến nghị của các đơn vị dự thầu, phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn xuất hiện một số trường hợp tồn tại trong đấu thầu.

Chỉ thị số 06/CT-UB do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký vừa ban hành về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến tích cực, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây qua công tác kiểm tra và kiến nghị của các đơn vị dự thầu, phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy trên địa bàn tỉnh vẫn còn xuất hiện một số trường hợp tồn tại trong đấu thầu.

Cụ thể, đưa các tiêu chí không phù hợp vào hồ sơ mời thầu; cản trở việc mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu của nhà thầu; quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất còn mang tính chủ quan, chưa thực hiện đúng trình tự quy định; một số địa phương, đơn vị còn chậm trễ, lúng túng trong việc giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu dẫn đến tình trạng kiến nghị vượt cấp, kéo dài.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc cấp huyện và các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Trong đó, yêu cầu thực hiện đấu thầu qua mạng phải triển khai nghiêm túc, theo lộ trình quy định. Cụ thể, năm 2020 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; bảo đảm các gói thầu đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 60% về tổng số lượng và đạt tối thiểu 25% về tổng giá trị.

Năm 2021 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng; bảo đảm các gói thầu đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 70% về tổng số lượng và đạt tối thiểu 35% về tổng giá trị.

Từ năm 2022 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ gói thầu sử dụng vốn nhà nước mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

Quy trình đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất và thẩm định các nội dung trong đấu thầu phải đảm bảo nguyên tắc trung thực, khách quan, công bằng. Việc giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm trong đấu thầu được thực hiện công khai theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định...

Quảng Nam điều chỉnh cục bộ dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An”
Nhiều hạng mục trong dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An đã được tỉnh Quảng Nam điều chỉnh cục bộ, cập nhật chi tiết xây...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư