Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 21:07:17
Quý IV/2022, CII tiếp tục thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính
Duy Bắc - 31/01/2023 08:17
 
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng 192,9% và thoát lỗ trong quý IV/2022 nhờ hoạt động tài chính, luỹ kế cả năm lãi 896 tỷ đồng.

Trong quý IV/2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 1.865,2 tỷ đồng, tăng 192,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 43,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 367,99 tỷ đồng, tức tăng thêm 411,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 274,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 221,8 tỷ đồng lên 302,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 34,3%, tương ứng tăng thêm 59,7 tỷ đồng lên 233,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 23%, tương ứng giảm 59,7 tỷ đồng về 352,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 12%, tương ứng tăng thêm 16,8 tỷ đồng lên 156,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ 207 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 517,6 tỷ đồng.

Có thể thấy lợi nhuận cốt lõi ghi nhận lỗ 207 tỷ đồng, Công ty thoát lỗ chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 233,8 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 5.755,7 tỷ đồng, tăng 101,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 896 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 242,1 tỷ đồng, tức tăng thêm 411,6 tỷ đồng.

Trong năm 2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận lỗ 557,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.149,62 tỷ đồng. Như vậy, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM chỉ thoát lỗ trong năm tài chính nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 1.529,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 1.069,6 tỷ đồng, tức tăng thêm 459,8 tỷ đồng.

CII thoát lỗ năm 2022 nhờ thoái vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư (Nguồn: BCTC).
CII thoát lỗ năm 2022 nhờ thoái vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư (Nguồn: BCTC).

CII thuyết minh doanh thu tài chính năm 2022 chủ yếu là 810 tỷ đồng từ lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính; 666,8 tỷ đồng lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu…

Trong năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch doanh thu 8.010,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 756,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ là 730,9 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và đạt 96,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thanh toán trái phiếu đáo hạn trong 1 năm lên tới 3.161 tỷ đồng 

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM giảm 7,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.274,6 tỷ đồng, về 28.595,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 8.524,5 tỷ đồng, chiếm 29,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 5.902 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.617,1 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 3.037,6 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, biến động lớn nhất chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 32,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 433,7 tỷ đồng về 915,6 tỷ đồng; tồn kho giảm 63,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.908,6 tỷ đồng về 1.640,8 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 60,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.221,5 tỷ đồng lên 5.902 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn giảm 74,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.582,6 tỷ đồng về 535,8 tỷ đồng …

CII phát sinh các giao dịch mới với Năm Bảy Bảy (Nguồn: BCTC)
CII phát sinh các giao dịch mới với Năm Bảy Bảy (Nguồn: BCTC)

Công ty thuyết minh phải thu dài hạn tăng chủ yếu do phát sinh 1.361 tỷ đồng phải thu về cho vay CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy, thời gian vay từ 3 đến 20 năm, lãi suất từ 7% đến 11%/năm. Ngoài ra, CII còn có thêm khoản phải thu khác 513,6 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Tồn kho CII giảm mạnh trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Tồn kho CII giảm mạnh trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Đối với cơ cấu tồn kho, tồn kho giảm mạnh chủ yếu do Công ty giảm ghi nhận dự án chung cư tại lô 3.15 khi đầu năm ghi nhận là bất động sản dở dang 2.371,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuối năm đã chuyển sang bất động sản hoàn thành chờ bán là 617 tỷ đồng, tức giảm 1.754,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, một điểm đáng lưu ý chi phí xây dựng dở dang cũng giảm mạnh trong năm 2022, nguyên nhận do không còn ghi nhận dự án bất động sản NBB Garden II so với đầu năm 814,9 tỷ đồng; không còn ghi nhận so với đầu năm ghi nhận 771 tỷ đồng dự án bất động sản NBB II…

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 14,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.457,3 tỷ đồng về 14.582,3 tỷ đồng và chiếm 51% tổng nguồn vốn.

Theo thuyết minh lịch thanh toán nợ vay và trái phiếu, trong 1 năm phải thanh toán 3.585,9 tỷ đồng (tổng tiền mặt còn lại 915,6 tỷ đồng); trong năm thứ hai là 2.553,8 tỷ đồng; từ năm thứ ba đến năm thứ năm là 2.768,4 tỷ đồng; và sau năm năm là 4.120,8 tỷ đồng.

Trong đó, riêng lịch thanh toán trái phiếu trong vòng 1 năm là 3.161 tỷ đồng, trong năm thứ hai là 1.590 tỷ đồng, từ năm thứ ba đến năm thứ năm là 372,3 tỷ đồng, và sau năm năm là 1.150 tỷ đồng.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM bán vốn và giảm sở hữu Công ty con trong năm 2022

Tháng 11/2022, CII thông qua kế hoạch dự kiến thoái vốn toàn bộ 499.998 cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Vinaphil, tương ứng 99,99% vốn điều lệ. Mục đích thoái vốn nhằm cấu trúc danh mục đầu tư.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Vinaphil hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thành lập năm 2012, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Trà.

Được biết, thời điểm 31/12/2022, CII đã giảm sở hữu từ 99,99% vốn điều lệ về 0% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil.

Ngoài ra, trong năm 2022, CII cũng đã giảm sở hữu từ 65,32% về còn 37,52% vốn tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE), đồng thời thay đổi cách hạch toán từ Công ty con sang Công ty liên kết và ghi nhận lợi nhuận đột biến từ thoái vốn tại Năm Bảy Bảy.

Xây dựng Hạ tầng CII đăng ký mua 900.000 cổ phiếu Năm Bảy Bảy
Sau khi không mua hết lượng đăng ký, Công ty con CII tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư