Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 22 tháng 09 năm 2023, 01:24:22
Sau hủy niêm yết, cần gì để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM?
Tùng Linh - 15/02/2023 07:00
 
Đối với công ty hủy niêm yết, HNX có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là công ty đại chúng.

Theo quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Luật Chứng khoán năm 2019, Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) Việt Nam và công ty con là bên tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán đủ điều kiện niêm yết; chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần; chứng khoán của các doanh nghiệp khác chưa đủ điều kiện niêm yết; chứng khoán của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác theo quy định của Chính phủ.

Hiện tại, các cổ phiếu đang được giao dịch tập trung trên ba sàn giao dịch trên SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), SGDCK Hà Nội (HNX) và hệ thống giao dịch UPCoM.

Trong khi các điều kiện niêm yết trên sàn HoSE và HNX khá chặt chẽ về các tiêu chí vốn điều lệ, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, thời gian hoạt động, cơ cấu cổ đông…, các yêu cầu khi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán UpCoM được đánh giá “dễ thở” hơn.

Đối với công ty chưa niêm yết, công ty cần nộp hồ sơ gồm giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng khoán, bản thông tin tóm tắt, báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký giao dịch đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật, báo cáo kiểm toán vốn trong trường hợp có tăng vốn trong năm đăng ký giao dịch. Hồ sơ đăng ký giao dịch không cần báo cáo tài chính năm liền trước trong trường hợp công ty thay đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc hủy niêm yết do hợp nhất và sau hợp nhất vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Đối với công ty hủy niêm yết, HNX có trách nhiệm phối hợp với VSD đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là công ty đại chúng.

Theo Nghị định 155/2020NĐ-CP, cổ phiếu của công ty hủy niêm yết, nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Ngoài ra, tổ chức có cổ phiếu bị hủy niêm yết chỉ được đăng ký niêm yết lại sau khi giao dịch tối thiểu 02 năm trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Đối với đối tượng là công ty hủy niêm yết, thời gian hoàn tất đăng ký giao dịch là 10 ngày kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực.

Đối với công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết, cổ phiếu sẽ hoàn tất đăng ký giao dịch sau 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng. Đối với công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết, nhưng chưa niêm yết, việc đăng ký giao dịch cổ phiếu sẽ hoàn tất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán.

Cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros là trường hợp đặc biệt khi cổ phiếu đã hủy niêm yết từ tháng 9/2022, nhưng chưa đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM dù Trung tâm lưu ký chứng khoán đã có thông báo thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ HoSE sang UPCoM.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, việc xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch của ROS sẽ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Nguyên nhân bởi theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng thuộc hành vi bị cấm theo quy định và đang trong quá trình điều tra. HNX do đó chưa có cơ sở để xác định số vốn điều lệ hợp lệ cũng như tính đại chúng của ROS và số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

Khoản 1. Điều 120 về Các trường hợp cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc:

a) Tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
b) Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 01 năm trở lên;
c) Tổ chức niêm yết bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;
d) Cổ phiếu không có giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng;
đ) Cổ phiếu không đưa vào giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận đăng ký niêm yết;
e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;
g) Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản;
h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;
i) Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp;
k) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán phát hiện tổ chức niêm yết giả mạo hồ sơ niêm yết;
l) Tổ chức niêm yết bị xử lý vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7 Điều 12 Luật Chứng khoán;
m) Tổ chức niêm yết bị đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với ngành nghề hoặc hoạt động kinh doanh chính;
n) Không đáp ứng điều kiện niêm yết do sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp; hoặc sau khi hoàn thành các hoạt động sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết, đề nghị xem xét lại điều kiện niêm yết hoặc thay đổi đăng ký niêm yết trong thời hạn quy định;
o) Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở giao dịch chứng khoán và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Vietnam Airlines chưa tính đến phương án hủy niêm yết cổ phiếu HVN trên HoSE
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines), mã chứng khoán HVN sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để vốn chủ sở hữu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư