Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 03 năm 2023, 03:45:26
Sẽ có tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao
Minh Hải - 03/09/2020 17:11
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao.

Theo dự thảo, Thông tư mới này được áp dụng đối với trường cao đẳng thuộc các loại hình công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài và không áp dụng đối với trường cao đẳng sư phạm.

Theo đó, các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao với các tiêu chuẩn chi tiết là:

Tiêu chí 1 - Quy mô đào tạo,

Tiêu chuẩn 1: Quy mô đào tạo tối thiểu 1.500 học sinh, sinh viên; riêng đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đối với trường phục vụ đối tượng chuyên biệt, đào tạo các ngành nghề đặc biệt là 500. Số lượng người học chiếm tỷ lệ ít nhất 80% quy mô đào tạo.

Tiêu chuẩn 2: Kết thúc khóa đào tạo, tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đào tạo chiếm tỷ lệ ít nhất 70% tổng số tuyển sinh.

Tiêu chí 2 - Trình độ nhà giáo

Tiêu chuẩn 1: 100% nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Tiêu chuẩn 2: 90% nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành/nghề có liên quan.

Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, nhà giáo được cập nhật kiến thức, kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp có các ngành, nghề liên quan.

Tiêu chuẩn 4: Ít nhất 90% nhà giáo được người học đánh giá mức hài lòng trở lên.

Tiêu chí 3 - Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo

Tiêu chuẩn 1: Doanh nghiệp tham gia chặt chẽ và hiệu quả trong quá trình xây dựng, rà soát, chỉnh sửa bổ sung chuẩn đầu ra, phát triển chương trình đào tạo và đánh giá kết quả học tập. Trường triển khai đào tạo hợp tác với doanh nghiệp ở ít nhất 01 ngành/nghề, trong đó có cán bộ của doanh nghiệp đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm tham gia giảng dạy.

Tiêu chuẩn 2: Hàng năm, trường hợp tác với doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp xác định nhu cầu đào tạo, tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, trải nghiệm thực tiễn, giải quyết việc làm cho người học.

Tiêu chuẩn 3: Trường hợp tác với doanh nghiệp để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo có các nội dung về kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng số và kỹ năng xanh trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Đối với ngành/nghề trọng điểm, thời gian đào tạo thực hành, thực tập, thí nghiệm chiếm ít nhất 70% tổng thời gian khóa học, trong đó đào tạo tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 35% thời gian tổng thời gian khóa học.

Tiêu chuẩn 5: Ít nhất 90% tổng số người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp.

Tiêu chí 4 - Quản trị nhà trường

Tiêu chuẩn 1: Trường xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng của trường theo quy định và đặc thù của trường, hàng năm được đánh giá, cải tiến khi cần thiết.

Tiêu chuẩn 2: Trường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý của trường, đảm bảo các dữ liệu có khả năng đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu kết nối/chuyển dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Trang thông tin điện tử của trường được viết ít nhất bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có nội dung đầy đủ, phong phú, thông tin cần thiết cho người truy cập.

Tiêu chuẩn 3: Trường triển khai đào tạo trực tuyến phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, nhu cầu người học và có biện pháp giám sát chất lượng hiệu quả.

Tiêu chuẩn 4: Trường sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và nhân sự phục vụ quá trình đào tạo. Trường triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển năng lực cá nhân và đảm bảo quyền lợi của nhà giáo; hỗ trợ người học thuận lợi trong quá trình học tập, sinh hoạt nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất, có việc làm sau khi tốt nghiệp và triển khai các hoạt động khởi nghiệp. Trường có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho người học thuộc nhóm yếu thế.

Tiêu chuẩn 5: Trang thiết bị đáp ứng triển khai chương trình đào tạo; thiết bị thực tập thực hành bảo đảm an toàn; có đầy đủ bảo hộ lao động và thường xuyên được sử dụng; sắp xếp xưởng thực hành đảm bảo đào tạo các kỹ năng cơ bản chung, đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và ứng dụng các kỹ năng đã học vào điều kiện làm việc thực tế; quản lý nhà xưởng theo mô hình tiên tiến.

Tiêu chuẩn 6: Hằng năm trường có hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn hoặc chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân ngoài trường. Trường cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường về ngành/nghề trọng điểm của trường, do đội ngũ nhà giáo của trường thực hiện.

Tiêu chuẩn 7: Trường triển khai mô hình đào tạo mới. Có ít nhất 01 chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc 01 chương trình đào tạo được công nhận tương đương với chuẩn quốc tế được tuyển sinh, tổ chức đào tạo hàng năm và chia sẻ kinh nghiệm với trường khác.

Tiêu chí 5 - Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo

Tiêu chuẩn 1: Người học có đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng được công nhận hoặc đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia/khu vực/quốc tế.

Tiêu chuẩn 2: Ít nhất 90% người học được các doanh nghiệp đánh giá năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tiêu chuẩn 3: Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản và ứng dụng hiệu quả các hoạt động về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, kỹ năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Điểm đánh giá của mỗi tiêu chuẩn tối đa là 3 điểm; tùy theo mức độ đạt được trong thời gian 2 năm bao gồm năm trước năm đánh giá và năm đánh giá, điểm đánh giá tiêu chuẩn là 1, 2, 3 điểm. Điểm đánh giá tối đa của tiêu chí là tổng số điểm đánh giá tối đa của các tiêu chuẩn có trong tiêu chí.

Quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao gồm: Đánh giá báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao của trường; Thành lập đoàn đánh giá và thực hiện khảo sát thực tế tại trường và Thẩm định kết quả đánh giá trường, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao.

Trường cao đẳng được đánh giá là đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao khi đáp ứng các yêu cầu sau: Tổng số điểm đánh giá các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; điểm đánh giá của từng tiêu chí đạt ít nhất 70% điểm tối đa của tiêu chí.

Dự thảo nêu rõ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định công nhận kết quả đánh giá trường và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.

Quyết định công nhận kết quả đánh giá trường, Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Theo Đề án "Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025", trong giai đoạn 2021 - 2025, từng bước mở rộng đào tạo các ngành, nghề đã thí điểm, có học sinh, sinh viên tốt nghiệp được các tổ chức giáo dục đào tạo quốc tế có uy tín đánh giá, công nhận văn bằng, chứng chỉ. Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 70 trường được đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao, trong đó 03 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp bắt tay KOICA hỗ trợ đào tạo nghề cho người yếu thế
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư