Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 13:27:12
Từ 15/9, DATC được phép chuyển nợ thành vốn góp, thoái vốn trong vòng 5 năm
Anh Ngọc - 21/08/2021 15:37
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư về quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021.
Việc chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, DATC thực hiện thoái vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thức trở thành cổ đông tại doanh nghiệ
Việc chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, DATC thực hiện thoái vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thức trở thành cổ đông tại doanh nghiệp

Theo quy chế được ban hành kèm theo Thông tư 62/2021/TT-BTC, về nguyên tắc chung, DATC được xác lập quyền sở hữu, quyền quản lý và sử dụng đối với nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận; thực hiện quản lý, sử dụng và hạch toán theo dõi các khoản nợ và tài sản theo quy định tại quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Mỗi khoản nợ mua của Công ty (theo thỏa thuận hoặc chỉ định) được xác định là một loại hàng hóa, Công ty có trách nhiệm tổ chức hạch toán, theo dõi từng khoản nợ mua.

Đối với các khoản nợ và tài sản tiếp nhận từ các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu hoặc tiếp nhận theo chỉ định của cấp có thẩm quyền, sau khi tiếp nhận, Công ty quản lý, theo dõi ngoài báo cáo tình hình tài chính và xử lý theo quy định của pháp luật và quy chế này.

Việc chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu được thực hiện theo phương án đã thỏa thuận (bằng văn bản) với cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, phù hợp quy định của pháp luật về sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp khác, việc chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận với chủ sở hữu doanh nghiệp.

Việc sử dụng các khoản nợ và tài sản để góp vốn theo nguyên tắc có hiệu quả trên cơ sở phương án mua, xử lý nợ và tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Các tài sản (không bao gồm nợ) trước khi góp vốn phải được xác định lại giá trị bởi các tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

DATC thực hiện thoái vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày DATC chính thức trở thành cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối thông qua tái cơ cấu. Trường hợp quá thời hạn 5 năm mà DATC chưa thực hiện thoái vốn, DATC báo cáo nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý để Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản.

Về nguyên tắc sử dụng vốn, Công ty được quyền chủ động sử dụng vốn của mình để phục vụ hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó, ưu tiên tập trung nguồn lực của DATC để hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản.

Sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài Công ty, mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế này. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động mua, bán, xử lý nợ và tài sản theo cơ chế thị trường. Sử dụng vốn để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty. Sử dụng nguồn vốn hoạt động của mình để sửa chữa, nâng cấp tài sản nhằm mục đích gia tăng giá trị và tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản để thu hồi vốn. Hoạt động đầu tư cải tạo, nâng cấp tài sản thuộc về đầu tư xây dựng cơ bản phải chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. 

DATC có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Công ty theo quy định. Việc bảo toàn vốn của Công ty được thực hiện bằng các biện pháp: Thực hiện quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo đúng quy định của pháp luật; mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan… Định kỳ hằng năm DATC phải đánh giá mức độ bảo toàn vốn của Công ty.

DATC muốn thoái sạch vốn tại MSB
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông báo sẽ bán toàn bộ 310.000 cổ phiếu MSB sau khi đã thoái hơn 4 triệu cổ phiếu ngân hàng này vào tháng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư