Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 22:39:39
Ứng thầu phải chứng minh nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu
Anh Ngọc - 14/05/2020 07:15
 
Tổ chuyên gia chấm thầu được phép yêu cầu (nhà thầu) bổ sung chứng từ để chứng minh về nguồn lực tài chính với số tiền theo hồ sơ tham gia dự thầu.

Đại diện Công ty D.V.L đề nghị tư vấn nội dung như sau: Công ty chúng tôi (Bên gọi là nhà thầu) có tham gia gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong hồ sơ chúng tôi có chứng minh về nguồn lực tài chính tại tài khoản thanh toán không kỳ hạn ở ngân hàng theo Hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên khi trong quá trình chấm thầu, tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu bổ sung chứng từ để chứng minh về nguồn lực tài chính với số tiền theo hồ sơ tham gia dự thầu.

Nhà thầu chúng tôi có làm việc bên ngân hàng và họ có cung cấp cho nhà thầu chúng tôi thư cam kết cung cấp tín dụng để thực hiện gói thầu đúng số tiền theo hồ sơ dự thầu mà chúng tôi tham gia dự thầu. (Thư cam kết tín dụng này chúng tôi có gửi bổ sung cho chủ đầu tư trong thời gian sau 3 ngày làm việc sau khi mở thầu).

Tuy nhiên Bên chủ đầu tư họ yêu cầu nhà thầu chúng tôi phải yêu cầu ngân hàng xác nhận nguồn lực tài chính tại thời điểm mà chúng tôi chứng minh trong hồ sơ dự thầu.

Chúng tôi có làm việc bên ngân hàng và họ trả lời rằng, việc cam kết cung cấp tín dụng mà ngân hàng đã cung cấp cho chúng tôi là đầy đủ tư cách pháp lý để chứng minh nguồn lực tài chính cho nhà thầu tham gia gói thầu và họ không ký xác nhận về việc chứng minh nguồn lực tài chính nữa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 1) quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số (9) Mục 2.1 Chương III và mẫu số 15 Chương IV Mầu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu theo hồ sơ mời thầu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Đối với vấn đề của Quý Công ty, việc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh về nguồn lực tài chính thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh. Trường hợp sau khi làm rõ, nếu nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng đối với nội dung này.

Nhà thầu chính phải có chứng chỉ hoạt động xây dựng
Tất cả các thầu phụ đều có chứng chỉ năng lực hoạt động theo yêu cầu của Nghị định 100/2018/NĐ-CP. Vậy nhà thầu chính có cần chứng chỉ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư