Xử lý ra sao khi có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu?
Tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì việc xử lý tình huống phải căn cứ số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại thời điểm đóng thầu, không căn cứ số lượng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Lê Thị Muội (tỉnh Trà Vinh) đặt câu hỏi như sau: Tại Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: "Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 4 giờ...".

Tôi xin hỏi, trường hợp đến thời điểm đóng thầu gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi mà chỉ có 2 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu thì phải xử lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý tình huống trong trường hợp tại thời điểm đóng thầu có ít hơn ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Đối với vấn đề của bà Muội, việc xử lý tình huống theo quy định nêu trên phải căn cứ vào số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại thời điểm đóng thầu mà không căn cứ vào số lượng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...