Áp dụng Luật Đấu thầu khi chọn nhà thầu dự án BT?
Ông Trần Văn Sáng - Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi là nhà đầu tư 1 dự án xây dựng – chuyển giao (BT). Hiện công ty triển khai dự án này và đã được Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất theo quy định tại Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015, tổng mức đầu tư của dự án BT hơn 500 tỷ đồng. Nay, công ty chuẩn bị ban hành quy chế để lựa chọn nhà thầu. Tôi xin hỏi, công ty có cần áp dụng Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để lựa chọn nhà thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với trường hợp ông Sáng hỏi, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...