Quy định về lựa chọn nhà thầu cho dự án đầu tư có sử dụng đất Quy định về lựa chọn nhà thầu cho dự án đầu tư có sử dụng đất
Anh Ngọc | 30/05/2017 09:06
Đối với trường hợp dự án đầu tư có sử dụng đất đã lựa chọn được nhà đầu tư thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
1 2 3 4 5