Quản lý dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư Quản lý dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
Anh Ngọc | 17/08/2017 07:07
Theo quy định, dự án nguồn vốn sự nghiệp không được cấp mã quan hệ ngân sách.
1 2 3 4 5