Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư phê duyệt? Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư phê duyệt?
Anh Ngọc | 20/10/2017 08:18
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do người quyết định đầu tư phê duyệt trong trường hợp vượt dự toán gói thầu đã được phê duyệt.
1 2 3 4 5