Quy định về xác nhận thư giảm giá trong đấu thầu Quy định về xác nhận thư giảm giá trong đấu thầu
Anh Ngọc | 19/01/2017 08:31
Ông Nguyễn Quốc Thái (Đồng Tháp) hỏi: Tại buổi mở thầu, đại diện nhà thầu xác nhận có thư giảm giá gửi kèm hồ sơ dự thầu nhưng khi mở hồ sơ thì không có, hoặc đại diện nhà thầu xác nhận không có thư giảm giá, khi mở hồ sơ dự thầu lại có thì có thể xem là nhà thầu gian lận không?
1 2 3 4 5