Điều kiện về hợp đồng tương tự đối với nhà thầu liên danh Điều kiện về hợp đồng tương tự đối với nhà thầu liên danh
Anh Ngọc | 18/02/2018 07:20
Theo quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu liên danh được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.
1 2 3 4 5