Đơn vị sự nghiệp phải thực hiện mua sắm tập trung? Đơn vị sự nghiệp phải thực hiện mua sắm tập trung?
Anh Ngọc | 22/02/2018 08:39
Đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính mua sắm tài sản thuộc sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị thì không thuộc đối tượng bắt buộc phải mua sắm tập trung.
1 2 3 4 5