Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường
Anh Ngọc | 23/04/2017 08:38
Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.
1 2 3 4 5