Infographics: Quy trình dân Hà Nội khám lập hồ sơ sức khỏe
Công an viên phát giấy mời khám sức khỏe đến từng hộ dân để hẹn ngày giờ khám; mỗi người được cấp một mã số; kết quả khám được gửi vào tin nhắn điện thoại và lưu giữ vào hồ sơ online liên thông các bệnh viện.


Quy trình dân Hà Nội khám lập hồ sơ sức khỏe 

Việt Chung (VnExpress)

Bình luận của bạn về bài viết...