Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 08 năm 2022, 00:00:35
Ai chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?
Anh Ngọc - 14/08/2019 09:33
 
Theo quy định, căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Anh Trọng (thành phố Hải Phòng) đặt câu hỏi như sau: Tôi tham khảo quy định tại Khoản 1, Điều 73 Luật Đấu thầu, trách nhiệm của người có thẩm quyền: “Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 của Luật này”.

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 Luật Đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư:

“1. Phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm: a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án;…”.

Tôi muốn hỏi, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp các gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án: Lập dự án điều chỉnh, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường… thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư hay trách nhiệm của người có thẩm quyền?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 37 Luật Đấu thầu quy định căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Theo đó, đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Được dùng tiền bán hồ sơ mời thầu để thanh toán chi phí mời thầu?
Có thể dùng khoản tiền bán hồ sơ mời thầu này để thanh toán các chi phí như đăng báo; thanh toán tiền thẩm định giá có được không? Quy trình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư