Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Ai là người có thẩm quyền trong hoạt động đấu thầu?
Anh Ngọc - 23/11/2019 07:13
 
Luật Đấu thầu quy định người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 của Luật này.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Văn Hiếu (tỉnh Điện Biên) đặt câu hỏi như sau: UBND tỉnh ủy quyền (bằng văn bản) cho Sở A phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở (tổng mức 1,5 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư). Giám đốc Sở A ký quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo ủy quyền; tổ chức lập, thẩm định, ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

Hiện tại địa phương tôi có 2 luồng ý kiến như sau:

Ý kiến thứ nhất cho rằng, căn cứ Điều 4 Luật Đấu thầu thì “Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án”. Như vậy, tại quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (dự án) Giám đốc Sở A ký duyệt, nên Giám đốc Sở A là “người có thẩm quyền”.

Theo ý kiến thứ hai, UBND tỉnh chỉ ủy quyền cho Sở A phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật mà không ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Vậy Sở A quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đúng thẩm quyền.

Đề nghị được giải đáp nội dung trên để địa phương tổ chức triển khai.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 34, Điều 4 và Khoản 1, Điều 37 Luật Đấu thầu quy định người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật.

Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 của Luật này.

Đối với vấn đề của ông Dương Văn Hiếu, trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng thì Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định nêu trên.

Trường hợp việc Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở A phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật là phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng thì Giám đốc Sở A chỉ được thực hiện những nội dung công việc theo ủy quyền.

Ngoài ra, pháp luật về đấu thầu chỉ có quy định về trách nhiệm của người có thẩm quyền (Điều 73 Luật Đấu thầu) mà không có quy định người có thẩm quyền được ủy quyền cho người khác thực hiện trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, trường hợp pháp luật xây dựng có quy định về phân cấp trong thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và Giám đốc Sở A phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án theo thẩm quyền được phân cấp thì Giám đốc Sở A chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Thẩm quyền duyệt kế hoạch chọn nhà thầu mua sắm tài sản công
Theo đó, Chủ tịch UBND các cấp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ phê duyệt kế hoạch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư