Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 05:38:39
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
Anh Ngọc - 16/09/2020 09:37
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện.
Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tài chính toàn diện, thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về tài chính toàn diện của quốc gia; giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra hoạt động tài chính toàn diện và thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, ban hành, thực hiện chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế, nghiên cứu, xem xét việc thực hiện các khuyến nghị của quốc tế về tài chính toàn diện; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác truyền thông; xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện đặt tại cơ quan thường trực.

Bên cạnh đó, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động tài chính toàn diện quốc gia, kết quả thực hiện Chiến lước tài chính toàn diện quốc gia theo từng thời kỳ và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Về cơ cấu tổ chức, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện có nhiệm vụ ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện; phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện và thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, điều hành chung hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện; quyết định triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện; tổ chức và chủ tọa các hội thảo, thảo luận tham khảo ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức và các cá nhân liên quan.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện; điều hành trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện về các nhiệm vụ được giao; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện điều phối các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện; đôn đốc triển khai, tổng hợp báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện.

Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện là lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, có nhiệm vụ đại diện cho bộ, ngành mình tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện phân công; tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện. Trường hợp vắng mặt, phải ủy quyền cho người có đủ thẩm quyền thay mặt tham dự, báo cáo, tham gia đầy đủ ý kiến tại cuộc họp; triển khai đầy đủ các kết luận tại cuộc họp của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện.

Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện và Tổ thường trực giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân.

Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế
Nêu phương châm “chống suy thoái kinh tế như chống giặc”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất Chính phủ lập Ban Chỉ đạo quốc gia để đưa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư