Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 10 năm 2023, 22:58:00
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có phải cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021?
Anh Ngọc - 08/08/2021 07:12
 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhóm II có phải thực hiện cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021 theo Văn bản số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Đinh Vân Anh (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Tôi làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhóm II, là đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ chi thường xuyên. Theo Văn bản số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP, đối tượng thực hiện như sau:

“Các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 hoặc sử dụng số thu phí được để lại, thu nghiệp vụ được để lại theo quy định để chi hoạt động thường xuyên”.

Tôi xin hỏi, vậy cơ quan tôi có thuộc đối tượng điều chỉnh hay không?

Hiện nay, Sở Tài chính hướng dẫn đối tượng thực hiện ở địa phương như sau:

Đối tượng thực hiện là các cơ quan, đơn vị hành chính đã được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; các cơ quan, đơn vị chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại, nguồn thu nghiệp vụ được để lại.

Vậy có đúng với hướng dẫn của Văn bản số 6299/BTC-NSNN nêu trên hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Văn bản số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP:

“1. Đối tượng thực hiện:

Các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2021 hoặc sử dụng số thu được để lại, thu nghiệp vụ được để lại theo quy định để chi hoạt động thường xuyên.

… 3. Tổ chức thực hiện:

... b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định số kinh phí thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chi tiết theo từng lĩnh vực chi (kể cả các cơ quan, đơn vị hành chính đã được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; các cơ quan, đơn vị chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại, nguồn thu nghiệp vụ được để lại); gửi Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Kho bạc nhà nước để kiểm soát chi theo phương án cắt giảm và tiết kiệm thêm đã được duyệt”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhóm II là đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ chi thường xuyên thuộc đối tượng điều chỉnh để thực hiện cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021 theo Văn bản số 6299/BTC-NSNN và Nghị quyết số 58/NQ-CP.

Chi phí quản lý dự án đầu tư có gồm thuế GTGT?
Trường hợp Ban quản lý dự án khu vực có các khoản thu hợp pháp khác mà các khoản thu này không tính vào chi phí đầu tư của các dự án được giao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư