Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 22:31:26
Cảng Đồng Nai giảm doanh thu khai thác trong quý II
Chí Tín - 16/07/2020 20:59
 
Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN, sàn HoSE) vừa giải trình về tình hình kinh doanh quý II/2020.
TIN LIÊN QUAN
Các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi của Cảng Đồng Nai tăng nhẹ so với đầu năm
Các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi của Cảng Đồng Nai có xu hướng tăng

Theo kết quả kinh doanh, tổng doanh thu quý II đạt 175,5 tỷ đồng, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 40,7 tỷ đồng, bằng 117,2% cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 36,8 tỷ đồng, bằng 119,3% cùng kỳ.

Cảng Đồng Nai cho biết, tổng doanh thu quý II/2020 giảm nhẹ so với cùng kỳ, trong đó doanh thu khai thác giảm 2,4%, doanh thu hoạt động tài chính tăng 87,5% và doanh thu hoạt động khác tăng 227,3%.

Doanh thu hoạt động khai thác quý II/2020 giảm nhẹ so với cùng kỳ là do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế toàn cầu.

Theo đó, sản lượng hàng container của Cảng Đồng Nai giảm 18,6% so với cùng kỳ.

Tổng chi phí quý II/2020 giảm 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí giá vốn giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ, việc giảm này là do giảm ở chi phí thuê ngoài quý II/2020 giảm 1,7% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng cũng giảm 21,2% so với cùng kỳ, chủ yếu giảm chi phí hội nghị khách hàng, chi phí hoa hồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21,75% do giảm chi phí tiếp khách, chi phí nhiên liệu, tiền thuê đất.

Chi phí tài chính giảm 18,8% so với cùng kỳ nhờ giảm chi phí lãi vay do giảm dư nợ gốc vay và lãi suất.

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2020, Cảng Đồng Nai có tổng tài sản 963 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 301 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của Cảng Đồng Nai có chiều hướng gia tăng từ mức 84,4 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên 110,4 tỷ đồng vào giữa năm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi cũng tăng nhẹ từ gần 2,5 tỷ đồng đầu năm lên hơn 2,6 tỷ đồng vào giữa năm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư