Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2021, 18:21:48
Cảnh báo 4 điểm khi tổ chức đại hội đồng cổ đông
Chí Tín - 07/03/2014 18:32
 
Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) lưu ý các doanh nghiệp trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đây là những nội dung đã có trong các quy định hiện hành, nhưng các doanh nghiệp rất hay vi phạm dẫn đến bị xử phạt, ảnh hưởng đến tài chính và uy tín của công ty. Sacombank trình đề án sáp nhập Southern Bank >Sacombank tiến hành ĐHCĐ sớm
Cảnh báo 4 điểm khi tổ chức đại hội đồng cổ đông
Đang chuẩn bị vào mùa cao điểm Đại hội đồng cổ đông

Thứ nhất, liên quan đến trình tự, thủ tục triệu tập tại Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

Thứ hai, liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đối với Hội đồng quản trị, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố tối thiểu bảy ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Đối với Ban kiểm soát, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Thứ ba, liên quan đến điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành do chưa đảm bảo tỷ lệ 65% thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Tổ chức niêm yết không bắt buộc phải chốt lại danh sách cổ đông để thực hiện họp lần thứ hai hoặc thứ ba.

Thứ tư, liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin sau Đại hội.

Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi cho Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn hai mươi bốn giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Eximbank tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 28/4
 Trong năm qua, Eximbank đạt 827 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 71% o với chỉ tiêu đưa ra ban đầu là 3.200 tỷ đồng. Ông Lê Hùng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư