Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 07 năm 2022, 11:16:49
Chủ tịch nước ký lệnh công bố Hiến pháp sửa đổi
Hoàng Giang - 08/12/2013 13:36
 
Sáng 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi ) ngày 28/11

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi ) ngày 28/11. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thực hiện quy định tại khoản 1 điều 103 của Hiến pháp hiện hành về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong việc công bố Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức trọng thể buổi lễ.

Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố, là văn kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế.

Hiến pháp đã thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, khẳng định mạnh mẽ ý chí chủ quyền của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, khẳng định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Hiến pháp khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Hiến pháp cũng đề cao quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định rõ ràng và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường, về bảo vệ Tổ quốc; về bộ máy Nhà nước, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước; về hiệu lực và sửa đổi Hiến pháp.

Doanh nhân lần đầu chính danh trong Hiến pháp
Theo ông Vũ Tiến Lộc, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, việc doanh nghiệp, doanh nhân lần đầu tiên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư