Đặt mua báo in| Ngày 14 tháng 06 năm 2021, 21:56:00
Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT
ĐT - 15/11/2018 17:11
 
Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam công bố Nghị quyết số: 889/2018/NQ-CTVN ngày 20 tháng 10 năm 2018 như sau.
TIN LIÊN QUAN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế CT Vit Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 888/BB-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất kế hoạch công tác của Công ty với cấu trúc gồm 3 phần và các nội dung như dự thảo. Thư ký cuộc họp có trách nhiệm bổ sung vào Kế hoạch các ý kiến tham gia bổ sung tại cuộc họp Hội đồng cổ đông trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành để tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ số kinh phí đã đóng góp của các cổ đông để hình thành tài sản của Công ty trong quá trình thực hiện dự án; Thống nhất bổ sung cổ đông và cụ thể về tỷ lệ góp vốn của các cổ đông Công ty như sau:

- Ông Phan Anh Minh góp: 190.000.000.000 đồng, chiếm 19.000.000 cổ phần, tương ứng với 95% tổng vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Văn Thông góp: 500.000.000 đồng, chiếm 5.000 cổ phần tương ứng với 0,25% tổng vốn điều lệ.

- Ông Phan Huy Thái góp: 9.500.000.000 đồng, chiếm 950.000 cổ phần tương ứng với 4,75% tổng vốn điều lệ.

3. Thống nhất Sửa đổi điều lệ công ty: Sửa đổi Điều 3 (Vốn điều lệ) và Điều 4 (Về cơ cấu và phương thức huy động vốn) trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và Luật Doanh nghiệp năm 2014  để tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần.

Điều 2. Các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Anh Minh

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư