Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 27 tháng 02 năm 2024,
Để trắng doanh thu bất động sản, dòng tiền quý I/2022 của Lizen âm kỷ lục
Duy Bắc - 15/05/2022 08:13
 
Trong quý I/2022, Công ty cổ phần Lizen (tên mới của Licogi 16) ghi nhận doanh thu đạt 181,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 61,4% và 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Lizen (tên cũ Licogi 16, mã LCG - sàn HoSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 181,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 61,4% và 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 21,6% lên 22,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 60,6% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 61,65 tỷ đồng về 40,14 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 65,4 tỷ đồng lên 65,77 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 34,9%, tương ứng tăng thêm 5,87 tỷ đồng lên 22,67 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 28,3%, tương ứng tăng thêm 3,8 tỷ đồng lên 17,25 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý đầu năm chỉ ghi nhận 0,22 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 71,32 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận tới 51,91 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 65,77 tỷ đồng.

Công ty có thuyết minh thêm doanh thu tài chính tăng đột biến do trong kỳ ghi nhận lãi chuyển nhượng khoản đầu tư là 64,4 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết chuyển nhượng khoản đầu tư nào.

Cơ cấu doanh thu quý I/2022 của LCG (Nguồn: BCTC)
Cơ cấu doanh thu quý I/2022 của LCG (Nguồn: BCTC)

Ngoài ra, xét về cơ cấu doanh thu, trong quý I/2022, Công ty không ghi nhận doanh thu bất động sản so với cùng kỳ ghi nhận 146,4 tỷ đồng; doanh thu xây dựng giảm 53,3%, tương ứng giảm 162,57 tỷ đồng về 142,4 tỷ đồng; và doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác tăng 105,9%, tương ứng tăng thêm 20 tỷ đồng lên 38,94 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm, công ty sụt giảm mạnh doanh thu lĩnh vực bất động sản và xây dựng, hai lĩnh vực kinh doanh chính của công ty.

Trong năm 2022, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Lizen mới hoàn thành 20,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, Lizen ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 395,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 119,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 342,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 130,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chính âm tới 395,2 tỷ đồng trong quý đầu năm chủ yếu do công ty chi 477,1 tỷ đồng tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ; 130,96 tỷ đồng tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh …

Được biết, xét từ năm 2019 tới nay, Công ty chỉ có một năm dòng tiền âm là năm 2019 với giá trị âm 45,64 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính năm 2020 dương 484,8 tỷ đồng và năm 2021 dương 319,3 tỷ đồng. Như vậy, quý I/2022, Lizen đã ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ năm 2019 tới nay.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Lizen tăng 1,8% so với đầu năm lên 5.911 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.244 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.213,2 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.001,3 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 702,8 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 19,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 164,8 tỷ đồng lên 1.001,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 45,5 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 14,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 138,3 tỷ đồng lên 1.110,3 tỷ đồng và chiếm 18,8% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, ngày 13/5, cổ phiếu LCG giảm sàn 900 đồng về 12.550 đồng/cổ phiếu.

ĐHCĐ Licogi 16: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tăng trưởng 38%
HĐQTLicogi 16 tự tin sẽ thực hiện được kế hoạch, dựa trên 3 trụ cột tăng trưởng chính là hạ tầng giao thông, bất động sản và năng lượng....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư