Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Đổi mới công tác tuyên giáo, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.
TIN LIÊN QUAN

Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, công tác tuyên giáo phải thường xuyên đổi mới, luôn là lực lượng nòng cốt, là vũ khí sắc bén trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc với gần 8 vạn đảng viên. Các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối hoạt động rộng khắp trong toàn quốc và ở nước ngoài.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối thường xuyên đổi mới, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm lệch lạc, sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối xác định nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ là chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, cùng toàn Đảng xây dựng Đảng về văn hóa; thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn luận điệu sai trái, thù địch, công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối phải thường xuyên đổi mới, trọng tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, mới phát sinh; đồng thời thực hiện thật tốt công tác định hướng tư tưởng, dẫn dắt dư luận xã hội. Thông qua các cuộc giao ban đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, giao ban ban chỉ đạo 35 các cấp, hội nghị thông tin chuyên đề định kỳ và hội nghị báo cáo viên các cấp, hệ thống tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối chủ động bám sát tình hình trong nước và quốc tế để có những dự báo, phát hiện sớm những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong đời sống chính trị và xã hội; nắm chắc, hiểu rõ tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và người lao động trước những biến động có thể xảy ra của xã hội, kịp thời chủ động tham mưu với các cấp ủy trong Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tư tưởng mới phát sinh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; chỉ đạo quyết liệt, kịp thời công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực: tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; kết quả công tác xây dựng Đảng; chú trọng tuyên truyền, biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt; lên án, phê phán cái xấu, tiêu cực với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”. Nâng cao vai trò chủ đạo của hệ thống tuyên giáo các cấp ở Đảng bộ Khối trong chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tính tôn chỉ, mục đích trong hoạt động. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm ở các cơ quan Trung ương và của đất nước. Nắm bắt nhanh nhạy, chính xác và chủ động tấn công, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Khối và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng học tập, quán triệt ngay tại chi bộ. Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp quán triệt, truyền đạt và hướng dẫn tổ chức thực hiện. Gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Trung ương với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối, kế hoạch của các cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và tăng khả năng “tự đề kháng”; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Bốn là, tiếp tục đổi mới việc thực hiện Kết luận số 01-Kl/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Trung ương. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; qua đó, giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống... Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ở các cơ quan Trung ương phải thực sự tiên phong, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gần gũi quần chúng, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời thông tin, giải đáp những nhu cầu chính đáng của quần chúng.

Năm là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Đẩy mạnh hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham gia với các cơ quan liên quan để đấu tranh, xử lý và đề xuất xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nói và làm trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó phát sinh trong các ngành, lĩnh vực, đặc biệt về công tác xây Đảng. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp dạy và học lý luận chính trị; tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bảy là, tiếp tục đổi mới, tăng cường nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ Khối. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng”;  Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ Khối”; biên soạn xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ Khối, lịch sử các đảng bộ trực thuộc nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Tám là, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đặc biệt cán bộ tuyên giáo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu tham mưu, xử lý các vấn đề về tư tưởng phức tạp phát sinh.

Để hoàn thành sứ mệnh “đi trước mở đường” đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, hiểu biết rộng, đủ khả năng thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lý giải, thuyết phục các vẫn đề thực tiễn đang diễn ra. Tập trung xây dựng lực lượng tham mưu, giúp việc ban chỉ đạo 35 các cấp, nòng cốt là ban tuyên giáo cấp ủy các cấp tinh gọn, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu, thủ đoạn chống phá, kịp thời ngăn chặn, xử lý những yếu tố phức tạp; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử thoái hóa biến chất, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư