Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 03 năm 2023, 08:53:38
Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải phù hợp, logic với biểu giá tổng hợp
Anh Ngọc - 20/04/2019 07:32
 
Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Trần Hữu Trí (TP.HCM) đặt câu hỏi như sau: Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, hồ sơ mời thầu được lập theo tư Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Nhà thầu có đơn dự thầu bằng số là: “3.305.841.000.000”; bằng chữ là “Ba tỷ ba trăm lẻ năm triệu tám trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn”. Giá dự thầu trong bảng tổng hợp giá dự thầu là “3.305.841.000”.

Tổ chuyên gia đánh giá đơn dự thầu của nhà thầu này không hợp lệ theo quy định tại Điểm d, Mục 1.2 Chương III Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, do có giá trị bằng số không phù hợp với giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu.

Tôi xin hỏi, đánh giá tổ chuyên gia về tính hợp lệ của đơn dự thầu nêu trên theo quy định tại Điểm d, Mục 1.2 Chương III Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT là đúng hay sai?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu như sau:

- Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

- Thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật;

- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Đối với vấn đề của ông Trí, việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Được mua sắm trực tiếp từ kết quả đấu thầu rộng rãi của đơn vị khác?
Việc áp dụng mua sắm trực tiếp được thực hiện trên cơ sở gói thầu trước đó đã được tổ chức đấu thầu một cách cạnh tranh, công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư