Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 05:33:37
Gỗ Thuận An bổ sung thêm thông tin đã đăng trên Báo Đầu tư Online
Chí Tín - 19/02/2020 07:26
 
Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (mã GTA, sàn HoSE) vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh công bố bổ sung thêm về các thông tin đã đăng trên Báo Đầu tư Online.

Cụ thể theo văn bản của Gỗ Thuận An, các thông tin Báo đã đăng có nội dung là:

“Theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, tổng doanh thu kế hoạch năm 2020 của GTA dự kiến đạt 647,5 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch năm 2019 (660,2 tỷ đồng) và kết quả thực hiện năm 2019 (gần 685 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm 2020 là 22,9 tỷ đồng, xấp xỉ so với kết quả đạt được trong năm 2019.

Gỗ Thuận An có vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 là 168,5 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả của Công ty lớn gấp hơn 2 lần vốn với giá trị tại cùng thời điểm là 382,4 tỷ đồng. Trong đó, toàn bộ nợ của Công ty là nợ ngắn hạn, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 256 tỷ đồng.

Gỗ Thuận An sẽ sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho các khoản vay tại Vietcombank Bình Dương.”

Gỗ Thuận An trong văn bản mới đây đã bổ sung thêm một số ý để làm rõ thêm thực trạng về tình hình tài chính của Công ty, cụ thể là:

Với việc xây dựng mục tiêu doanh thu 2020 94,53% so với thực hiện năm 2019 và mục tiêu lợi nhuận trước thuế tương đương lợi nhuận thực hiện năm 2019, Công ty đã đặt mục tiêu nghiên cứu tái cơ cấu lại sản phẩm theo hướng không theo đuổi quá nhiều vào mục tiêu tăng trưởng doanh thu mà tập trung đầu tư, sản xuất những dòng sản phẩm có sức cạnh tranh và biên lợi nhuận tốt.

Căn cứ báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019 đã được công bố, mục “quản trị rủi ro thanh khoản” thì chênh lệch thanh khoản thuần” của Công ty ở mức 97,7 tỷ đồng.

Công ty cho biết tất cả các khoản vay ngắn hạn của Công ty đều được đảm bảo bằng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng thương mại, với số dư tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng ngày 31/12/2019 là 342,9 tỷ đồng.

Vì vậy, “nợ phải trả của Công ty lớn gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu” không làm ảnh hưởng đến thanh khoản về vốn tại Công ty, văn bản của Gỗ Thuận An giải thích thêm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư