Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội xây dựng đề án cơ quan phục vụ hành chính công
Nhật Hạ - 25/06/2024 14:38
 
UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3248/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công TP. Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, Tổ biên tập gồm 35 người. Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng là Tổ trưởng; Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Cù Ngọc Trang là Tổ phó; đại diện các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã là thành viên.

Tổ Biên tập do UBND TP. Hà Nội thành lập, chịu trách nhiệm trước UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định này.

Tổ trưởng Tổ Biên tập chỉ đạo chung, toàn diện hoạt động của Tổ Biên tập, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ của Tổ Biên tập; thành lập các nhóm chuyên đề để tổng hợp, biên tập các nội dung có liên quan của Đề án; phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ phó Tổ Biên tập giúp Tổ trưởng trực tiếp điều hành, điều phối, đôn đốc các hoạt động của Tổ Biên tập, các thành viên Tổ Biên tập. 

Các thành viên Tổ Biên tập triển khai nhiệm vụ theo phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Biên tập và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; tham dự đầy đủ các cuộc họp, làm việc của Tổ Biên tập, trường hợp không tham dự được phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì; cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề được xin ý kiến và cùng các thành viên Tổ Biên tập xem xét, trao đổi, báo cáo Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Biên tập quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổ Biên tập.

Tổ Biên tập có nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp các quy định của pháp luật và kinh nghiệm quốc tế về việc đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố theo quy định tại các Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Sở/Cơ quan phục vụ hành chính công TP là cơ quan chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công trực thuộc UBND TP. Hà Nội để triển khai thí điểm trên địa bàn TP, tham mưu UBND TP. Hà Nội trình HĐND TP. Hà Nội tại phiên họp chuyên đề tháng 9/2024.

Kinh phí hoạt động của Tổ Biên tập do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng UBND TP. Hà Nội và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao tại Quyết định này.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký văn bản chỉ đạo về việc thống nhất chủ trương và giao Văn phòng UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng Đề án Thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công TP. Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, phân công Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Minh Hải chỉ đạo việc xây dựng Đề án này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư