Hà Tĩnh chi hàng trăm tỷ đồng cho việc phát triển nông nghiệp, nông thôn
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 với tổng kinh phí trên 239 tỷ đồng.

Kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến cho các huyện, thành phố, thị xã 106,135 tỷ đồng; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách 10 tỷ đồng; hỗ trợ nhóm chính sách do các đơn vị trực thuộc các sở, ngành thực hiện 13,644 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 43,230 tỷ đồng; hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 52 tỷ đồng;

Hỗ trợ chính sách phát triển thương mại nông thôn (hỗ trợ xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ nông sản thực phẩm) 11,265 tỷ đồng; chính sách khoa học và công nghệ 1,89 tỷ đồng và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện mua chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải 1,14 tỷ đồng.

Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM năm 2019 thực hiện theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chi tiết (bao gồm nguồn kinh phí còn dư năm 2018 tại địa phương và nguồn kinh phí giao kế hoạch năm 2019), công khai kế hoạch hỗ trợ đến các tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ đúng quy định, hiệu quả; đồng thời gửi quyết định phê duyệt kế hoạch về Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để theo dõi, báo cáo theo yêu cầu. Trên cơ sở phân bổ chi tiết nội dung hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí theo quy định.

Việt Hương

Bình luận của bạn về bài viết...