Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2021, 11:12:24
Hoa Sen dự kiến gom 22 triệu cổ phiếu quỹ
Chí Tín - 29/01/2021 17:22
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
Hoa Sen cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn hiện đang rất hiệu quả và ổn định
Hoa Sen cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn hiện đang rất hiệu quả và ổn định

Theo đó, Hoa Sen cho biết, hiện tại, thị trường chứng khoán đang bị giảm sâu. Thêm vào đó, các thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng nổ càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán.

Trước tình trạng giảm sâu của thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG cũng giảm sàn liên tục trong nhiều phiên, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn hiện đang rất hiệu quả và ổn định.

Do đó để bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, Hội đồng quản trị xem xét, thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của cổ đông để làm cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại là 22 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ dự kiến mua lại trên tổng số cổ phần đã phát hành tương đương 5%. Nguồn vốn dự kiến mua lại lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Giá mua lại theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch.

Phương thức giao dịch dựa trên khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Nguyên tắc xác định giá và số lượng đặt mua hàng ngày theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến giao dịch Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc sau liên quan đến chủ trương mua lại cổ phiếu.

Người được ủy quyền có quyền xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai phương án  mua lại cổ phiếu theo chủ trương của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Những người này cũng được ký duyệt các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện, ban hành hồ sơ mua lại cổ phiếu; công bố thông tin; điều chỉnh giảm vốn điều lệ; và các thủ tục pháp lý khác có liên quan.

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng có thể quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà họ xét thấy cần thiết để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Hoa Sen đặt mục tăng trưởng sản lượng 11% trong niên độ tài chính mới
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 – 2021.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư