Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 05 năm 2022, 19:38:12
Học viện Chính sách và Phát triển thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng
P.V - 18/12/2018 15:19
 
Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông báo thi tuyển Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trưởng khoa Chính sách công, Trưởng khoa Cơ bản và Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác.

Thực hiện chủ trương của Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng theo hướng dẫn tại Văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-BKHĐT ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng một số đơn vị thuộc Học viện, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN CHỌN

- 01 vị trí Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế.

- 01 vị trí Trưởng khoa Chính sách công.

- 01 vị trí Trưởng khoa Cơ bản.

- 01 vị trí Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

    a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan, đơn vị sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

    b) Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Học viện Chính sách và Phát triển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cùng lĩnh vực thì được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

    c) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

2. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

    a) Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Học viện và có thể không phải là đảng viên) được tập thể lãnh đạo của Học viện đề cử và được cấp ủy của Học viện đồng ý bằng văn bản.

b) Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển quy định tại điểm a khoản 2 phải đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tương đương Phó Viện trưởng, Phó Trưởng khoa hoặc Phó Trưởng phòng và chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ.

3. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

    a) Quyền của người tham gia dự tuyển

    - Được cơ quan tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.

    - Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.

    - Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định sau khi đạt kết quả tuyển chọn, được cấp ủy, tập thể lãnh đạo Học viện thông qua và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả tuyển chọn.

    b) Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

    - Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh tuyển chọn (theo quy định tại Hướng dẫn số 642/HD-BKHĐT ngày 07/12/2012).
  2. Đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh dự tuyển quy định bởi Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học.
  3. Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, bao gồm:

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định (không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển);

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

a) 01 Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu quy định tại Học viện Chính sách và Phát triển) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền công chứng (nếu là văn bằng do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được dịch công chứng sang tiếng Việt kèm Giấy công nhận văn bằng được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp).

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

e) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác đến thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển;

g) Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Thi viết

a) Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

b) Thời gian thi viết: 180 phút.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Người dự tuyển được quyền đề nghị chấm phúc khảo bài thi viết theo quy định.

    2. Thi trình bày Đề án (chỉ những thí sinh có điểm bài thi viết từ 50 điểm trở lên mới được tham gia trình bày Đề án)

a) Nội dung thi trình bày Đề án gồm:

Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị thuộc vị trí dự tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi  chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

b) Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút.

c) Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án: từ 60 phút đến 90 phút.

d) Thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn: không quá 05 phút.

đ) Thang điểm: 100 điểm. Cơ cấu điểm gồm 03 phần như sau:

- Xây dựng đề án: 20 điểm.

- Bảo vệ đề án: 40 điểm.

- Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

e) Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

Đối với vị trí Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế và Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác: Người dự tuyển trình bày Đề án bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

V. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, THỜI GIAN THI

1. Địa điểm thi: Học viện Chính sách và Phát triển, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

    2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 11h00 ngày 12/12/2018 đến 17h00 ngày 26/12/2018.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Học viện Chính sách và Phát triển, phòng 506, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024. 37475217/37473186.

    4. Thời gian dự kiến thi viết và bảo vệ Đề án:

  • Thi viết: 8h00 – 11h00 ngày 14/01/2019.
  • Bảo vệ Đề án:

Sáng từ 8h00 -11h00; chiều từ 14h00 – 17h00.

Các ngày: 24 - 25/01/2019.

VI. LỆ PHÍ THI

    Không thu bất kỳ khoản lệ phí nào.

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 các chuyên ngành: - Chuyên ngành Chính sách công, Mã số:...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư