Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 04:10:34
HoSE nhận hồ sơ niêm yết của Ngân hàng Quốc tế
Chí Tín - 01/09/2020 15:36
 
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết đã nhận hồ sơ niêm yết cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).
Cổ phiếu VIB sẽ niêm yết lần đầu trên HoSE
Cổ phiếu VIB sẽ niêm yết lần đầu trên HoSE

Theo đó, VIB đăng ký niêm yết 924,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ 9.245 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2020, VIB báo cáo tổng doanh thu đạt 4.815 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.356 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch năm.

Doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 1.022 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động ở mức 2.037 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu duy trì 42%.

Tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 202 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 140 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó cho vay bán lẻ tăng 8%.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,96%. Tỷ lệ an toàn vốn Basel II ở mức 10,0%, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 74,6% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 34,4%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, VIB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 24%. Lợi nhuận trước thuế 2020 dự kiến đạt 4.500 tỷ, tăng 10% so với 2019.

Kết quả kinh doanh của VIB theo quý (Đvt: tỷ VND)

 

1Q2019

2Q2019

3Q2019

FY2019

1Q2020

2Q2020

Tổng tài sản

 144.873

 163.856

 175.658

 184.531

 193.314

 202.370

Dư nợ tín dụng

 106.820

 119.126

 127.474

 132.587

 137.846

 140.256

Tiền gửi khách hàng và GTCG

99.123

 114.415

 128.964

 139.512

 140.817

 147.775

Tổng doanh thu

1.714

3.662

5.870

8.152

2.260

 4.815

Thu nhập lãi thuần

1.385

2.917

4.536

6.213

1.799

 3.701

Thu nhập từ dịch vụ

348

764

1.276

1.797

411

 1.022

Chi phí hoạt động

748

1.522

2.436

3.437

1.029

 2.037

Chi phí dự phòng

156

320

519

633

156

 421

Lợi nhuận trước thuế

810

 1.820

2.915

4.082

1.075

 2.356

ROE

23,6%

26,1%

26,8%

27,1%

24,8%

26,3%

ROA

1,8%

1,9%

2,0%

2,0%

1,8%

1,9 %

VIB muốn huy động 16.000 tỷ đồng qua trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi
Thời điểm phát hành cụ thể sẽ dựa trên nhu cầu kinh doanh và tình hình cân đối vốn từng giai đoạn trong năm tài chính năm 2020.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư