Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 27 tháng 02 năm 2024,
Kinh doanh lao dốc, BaF Việt Nam kéo dài thời gian chào bán hơn 68 triệu cổ phiếu
Duy Bắc - 09/12/2023 07:50
 
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF - sàn HoSE) kéo dài thời gian chào bán cổ phiếu huy động từ cổ đông hiện hữu và kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 sang năm 2024.

Ngày 8/12, Công ty BaF Việt Nam công bố kết quả kiểm phiếu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông đã thông qua toàn bộ tờ trình.

Trong đó, đầu tiên, cổ đông thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty BaF Việt Nam.

Được biết do tên đường Xa Lộ Hà Nội vừa đổi thành Võ Nguyên Giáp, vì vậy Công ty phải cập nhập lại địa chỉ là tầng 9, toà nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Thứ hai, cổ đông Công ty BaF Việt Nam thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 8/5/2023 đến quý II/2024; thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP) đã thông qua ngày 8/5/2023, kéo dài đến quý II/2024.

Được biết, ngày 8/5/2023, Công ty BaF Việt Nam thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023, tỷ lệ 17% (khoảng 24,4 triệu cổ phiếu), thời gian dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tối đa ngày 8/11/2023).

Như vậy, Công ty BaF Việt Nam đã kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 từ năm 2023 sang năm 2024, trễ hơn so với kế hoạch thông qua đầu năm 2023.

Thứ ba, cổ đông Công ty BaF Việt Nam thông qua miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên thay thế là bà Hoàng Thị Thu Hiền và bà Lưu Ngọc Trâm.

Và cuối cùng, cổ đông thông qua gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng đến quý II/2024. Trong đó, bổ sung phương án sử dụng vốn trong trường hợp việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để góp vốn cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu và/hoặc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Tâm Hưng không khả thi, hoặc không được cơ quan chức năng chấp thuận, Công ty sẽ thay thế góp vốn vào Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hinh.

Được biết, trước đó, Công ty BaF Việt Nam đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:0,48, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm gần 48 cổ phiếu mới, giá mua là 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Với 143,52 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm gần 68,43 triệu cổ phiếu, huy động thêm 684,3 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.

Quý III/2023, lợi nhuận BaF Việt Nam giảm 74,6% về 40,06 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.218,99 tỷ đồng, giảm 36,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 40,06 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,2%, lên 11,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 33,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 72,34 tỷ đồng, về 143,25 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 750,8%, tương ứng tăng thêm 38,89 tỷ đồng, lên 44,07 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,4%, tương ứng tăng thêm 5,88 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 11,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 14,28 tỷ đồng, tức giảm 25,89 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III, mặc dù lợi nhuận gộp đã lao dốc và hụt lợi nhuận khác, Công ty BaF Việt Nam còn tiếp tục ghi nhận chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, điều này dẫn tới lợi nhuận giảm tới 74,6%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.625,42 tỷ đồng, giảm 25,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 52,84 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Công ty BaF Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525,91 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,43 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 52,84 tỷ đồng, Công ty BaF Việt Nam mới hoàn thành 17,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty BaF Việt Nam còn tiếp tục mô hình thâm hụt vốn khi mà dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 36,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 240,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.009,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 965,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, trước đó năm 2022, Công ty BaF Việt Nam đã ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 269,4 tỷ đồng. Ngoài ra, nếu nhìn rộng ra từ năm 2018 đến năm 2021, Công ty cũng đã có hai năm dòng tiền âm, năm 2018 ghi nhận âm 1.175,87 tỷ đồng và năm 2019 ghi nhận âm 230,48 tỷ đồng.

Tiếp tục tăng thêm 819,37 tỷ đồng nợ vay trong 9 tháng đầu năm 2023

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty BaF Việt Nam tăng 42,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.000,4 tỷ đồng, lên 6.729,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.866,9 tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.412,7 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.405 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 815,6 tỷ đồng, chiếm 12,12% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 669,8 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, nợ vay ngắn hạn và dài hạn cũng đang có dấu hiệu tăng mạnh, tăng 85,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 819,37 tỷ đồng, lên 1.776,67 tỷ đồng và chiếm 26,4% tổng nguồn vốn (đầu năm chỉ chiếm 20,2% tổng nguồn vốn).

Quý III/2023, lợi nhuận BaF Việt Nam giảm 74,6% về 40,06 tỷ đồng
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF - sàn HoSE) ghi nhận lãi 40,06 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 52,84 tỷ đồng, giảm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư