Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 01:09:18
Hà Nội :
Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp
Hạnh Nguyên - 05/12/2022 10:40
 
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 303/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

Theo đó, Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng dân số cơ bản cho đội ngũ công chức, viên chức quản lý; công chức làm công tác dân số, bảo đảm tối thiểu 95% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản.

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác dân số đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao, bảo đảm ít nhất 95% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

Thành phố Hà Nội cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân số cho cộng tác viên dân số để thực hiện tốt công tác dân số tại cơ sở, bảo đảm tối thiểu 90% cộng tác viên dân số được cập nhật kiến thức về công tác dân số. 

Tối thiểu 70% công chức dân số tuyến Thành phố và 50% viên chức dân số tại tuyến quận, huyện, thị xã được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển.

Đến năm 2030, sẽ có 100% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản; 100% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số; 

Cùng với đó, 100% lãnh đạo y tế đơn vị y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản lý dân số và phát triển để thực hiện quản lý công tác dân số được giao; 100% cộng tác viên dân số được cập nhật kiến thức về công tác dân số…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư