Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 04 năm 2024,
Quảng Nam đề ra các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Hoàn Nhân - 26/02/2024 16:04
 
Với mục tiêu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ này.
Quảng Nam phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời cũng là năm bắt đầu triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, trong đó, sự phục hồi chậm của nền kinh tế sẽ tác động mạnh đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021 – 2025, trong đó đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm.

Quảng Nam đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024. Cụ thể, đến hết ngày 30/6/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 40%; đến hết ngày 30/9/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 60%; đến hết ngày 31/12/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 90%; đến hết ngày 31/1/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế xã hội.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu và xuyên suốt trong năm 2024; đẩy mạnh công tác giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động xử lý kịp thời những tồn tại, khó khăn vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các hồ sơ thủ tục về đầu tư công; thực hiện hiệu quả nguyên tắc phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư (thẩm định, phê duyệt) của dự án theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung tối đa, quyết liệt trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư khi có khối lượng hoàn thành; lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành ngay sau khi công trình đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo được tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình, dự án đã đề ra đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản
Doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phản ánh đang gặp rất nhiều khó khăn; Chủ tịch Tỉnh khẳng định đã nắm rõ, sẽ sớm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư