Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ - hành vi bị cấm trong đấu thầu
Một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là đồng thời tham gia lập, thẩm định hồ sơ trong cùng cùng một gói thầu, dự án...
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Thị Hoa (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, cá nhân vừa là Tổng Giám đốc đơn vị được thuê lập báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu; báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; vừa là Chủ tịch Hội đồng thành viên đơn vị được thuê lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, như vậy có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b và Điểm c, Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu quy định một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với cùng một gói thầu, dự án.

Đối với vấn đề của bà Hoa, hoạt động đấu thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...