Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 27 tháng 09 năm 2023, 15:04:08
Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất trong chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp tối đa là 30 ngày
Anh Ngọc - 22/11/2016 07:25
 
Ông Phạm Minh Chánh - TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì trường hợp nào hồ sơ đề xuất được đánh giá trong 30 ngày, trường hợp nào được đánh giá trong 20 ngày?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Điểm g, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày.

Điểm c, Khoản 6, Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 20 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất.

Theo đó, gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày.

Hành vi bị cấm trong đấu thầu
Nhà thầu tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu đối với cùng một gói thầu có đúng quy định của pháp luật hay...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư